RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla lekarzy z dn. 12.03.2018r.


Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne,
ogłoszonego dnia 12.03.2018r. w Spółce COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr /2018 z dnia 15.03.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2018r, poz. 160 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych przez lekarzy w:

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddziale Neurochirurgii w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku oraz Poradni Neurochirurgicznej w Przychodni Przyszpitalnej

wybrani zostali Oferenci:

Skorupa Łukasz, ul. Pomorska 21 A/24, 80-333 Gdańsk
Bugdal Marek, ul. Miętowa 119, 81-589 Gdynia
Derenda Marek, Dębowa 23, 80-297 Banino
Kidaj – Maciejewaska Katarzyna, ul. Opolska 7 G/12, 80-375 Gdańsk


Oddziale Chirurgicznym Ogólnym w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku
-oferta odrzucona

Oddziale Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii w Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku
Oddziale Neurologicznym w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddziale Neurologicznym w tym Udarowym w Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku
Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP w Szpitalu Św.Wojciecha w Gdańsku
Poradni Zdrowia Psychicznego przy Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku
Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodków w Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku

- brak ofert

Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 12.03.2018r.
dla
LEKARZY
Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6,
działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.),
ogłasza uzupełniający Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.


I. Konkurs na udzielanie świadczeń w jednostkach organizacyjnych Spółki dla:


1. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinach chorób zachowawczych na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii w Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku – dyżury (formularz ofertowy 1).

2. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie neurologii na Oddziale Neurologicznym w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku – świadczenie usług na Oddziale, dyżury (formularz ofertowy 2).

3. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie neurologii na Oddziale Neurologicznym w tym Udarowym w Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku – dyżury (formularz ofertowy 3).

4. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP w Szpitalu Św.Wojciecha w Gdańsku – świadczenie usług na Oddziale, dyżury (formularz ofertowy 4).

5. Lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku – świadczenie usług w Poradni w wymiarze 5 godzin tygodniowo (formularz ofertowy 5).

6. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku – dyżury (formularz ofertowy 6).

7. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku – dyżury (formularz ofertowy 6).

8. Lekarzy specjalistów w zakresie neurochirurgii na Oddziale Neurochirurgii w Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku oraz Poradni Neurochirurgicznej w Przychodni Przyszpitalnej – świadczenie usług na Oddziale, dyżury, świadczenie usług w Poradni, świadczenia komercyjne na Oddziale i w Poradni (formularz ofertowy 7).

9. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie neonatologii w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku – dyżury (formularz ofertowy 8).


10. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie neonatologii w Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodków w Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku – świadczenie usług na Oddziale, dyżury (formularz ofertowy 9).

11. Lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej i w zakresie chirurgii onkologicznej w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku – świadczenie usług na Oddziale, dyżury, świadczenie usług komercyjnych (formularz ofertowy 10).

Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania do 31.12.2020r.


Wymagania podstawowe:

1. Posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, polisy OC oraz szkolenia w zakresie BHP i p/poż (stanowiące załączniki do oferty).
3. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki umożliwiające wykonywanie świadczeń w zakładzie leczniczym
4. Wypełnienie formularza ofertowego
Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, telefon 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych 21.03.2018r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 21.03.2018r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Wioletta Stefaniak
Publikacja dnia: 12.03.2018
Dokument oglądany razy: 824
 
Wersja do druku