RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o. bip.gov.pl

Polityka antykorupcyjna


POLITYKA ANTYKORUPCYJNA W COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.


Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. opracował i wdrożył Politykę Antykorupcyjną w celu zapewnienia, że działalność medyczna i biznesowa Spółki prowadzona jest w sposób przejrzysty, uczciwy i etyczny.
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. wymaga od wszystkich pracowników, kontrahentów, dostawców oraz innych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych respektowania niniejszej Polityki. Głównym założeniem dokumentu jest wprowadzenie zasady nietolerowania przekupstwa, oszustwa oraz łamania prawa.


1. PODSTAWOWE POJĘCIA


1) nadużycia - działania zdefiniowane jako korupcja, konflikt interesów oraz pozostałe działania sprzeczne z zasadami etycznymi lub noszące znamiona przestępstwa (np. kradzież, oszustwo przetargowe, przemoc, łamanie procedur, nieprawidłowości księgowe).


2) pracownik – każda osoba współpracująca z COPERNICUS PL Sp. z o.o., niezależnie od formy zatrudnienia;


3) konflikt interesów - zjawisko występujące, gdy w kolizję wchodzą interes prywatny i odpowiedzialność służbowa osoby lub instytucji mającej władzę podjąć konkretną decyzję;


4) rzeczywisty konflikt interesów – konflikt pomiędzy obowiązkiem służbowym, a interesami prywatnymi pracownika, polegający na tym, że interes pracownika jako osoby prywatnej mógłby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego obowiązków i zadań służbowych;


5) pozorny konflikt interesów - sytuacja, w której wydaje się, że prywatne interesy pracownika mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego obowiązków służbowych, lecz w rzeczywistości tak się nie dzieje;


6) potencjalny konflikt interesów - dotyczy sytuacji, w których nasza aktywność dzisiaj może wpłynąć negatywnie na naszą bezstronność lub bezinteresowność w przyszłości;


7) korupcja – czyn, w rozumieniu ustawy z 9 czerwca 2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, definiowany jako:


− polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;


− polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;


− popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;


− popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;


8) przyjęcie korzyści - przyjęcie korzyści polega na wzięciu czegoś, odebraniu itp. Może ono przybrać postać materialną (np. banknoty wręczone do rąk) albo niematerialną (np. przelew na rachunek bankowy). Przyjęcie korzyści oznacza, że przestępstwo zostało dokonane. Nawet jeżeli osoba pełniąca funkcję publiczną zwróci korzyść, nie mogą mieć
zastosowania przepisy regulujące dobrowolne odstąpienie od usiłowania; przestępstwo bowiem zostało już dokonane i w grę wchodzi jedynie podstawa do nadzwyczajnego złagodzenia kary ze względu na postawę sprawcy;


9) korzyść majątkowa – to zysk w zakresie dóbr materialnych – czyli taki, który ma wartość ekonomiczną (możliwą do wyrażenia w pieniądzu) lub gdy za pomocą danego dobra można zaspokoić potrzebę materialną; może się wyrażać zmianą wartości składników majątkowych lub kapitału;


10) wartość korzyści majątkowej – dla zakwalifikowania korzyści majątkowej jako łapówki nie ma znaczenia wartość (minimalna) tej korzyści;


11) korzyść osobista – to pożytek niemający charakteru majątkowego, tzn. nieprzeliczalny na pieniądze. Niektóre korzyści zaspokajają zarówno potrzeby materialne, jak i niematerialne (np. awans służbowy, przyjęcie do pracy, atrakcyjny wyjazd bez opłat);


12) przyjęcie obietnicy - przyjęcie obietnicy polega na zaakceptowaniu złożonej propozycji; stwierdzenie, że doszło do przyjęcia obietnicy może być utrudnione ze względu na formę lub sposób jej akceptacji;


13) obietnica - rozumiana jest jako zapewnienie zrobienia, załatwienia lub wręczenia komuś czegoś;


14) zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa - zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa obejmuje wszelkie obowiązujące normy prawne, w tym również takie, które wynikają z aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym;


15) uzależnienie wykonania czynności służbowej - uzależnienie wykonania czynności służbowej od otrzymania korzyści albo jej obietnicy polega na zrozumiałym przekazaniu informacji, że czynność zostanie wykonana dopiero wtedy, gdy żądający otrzyma korzyść albo obietnicę jej otrzymania;


16) czynność służbowa - każda czynność mieszcząca się w granicach uprawnień i obowiązków pracownika;


17) żądanie korzyści - polega na stanowczym, zdecydowanym lub kategorycznym żądaniu czegoś przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Różnica pomiędzy „uzależnieniem wykonania czynności służbowej” a „żądaniem korzyści” polega na tym, że uzależnić od czegoś wykonanie czynności można tylko przed jej podjęciem, natomiast żądanie korzyści może mieć miejsce w każdej fazie dokonywania czynności służbowej (przed, po i w trakcie);


18) korzyść na rzecz kogoś innego - dla odpowiedzialności karnej za sprzedajność urzędniczą – nie ma znaczenia okoliczność, że korzyść w rezultacie odniosła nie sama osoba pełniąca funkcję publiczną, lecz inny podmiot. Korzyść majątkowa lub osobista może być udzielona na rzecz sprawcy przestępstwa korupcyjnego lub kogoś innego (np. członka rodziny lub innej osoby przez niego wskazanej);


2. ZAKRES DZIAŁANIA


1) Polityka Antykorupcyjna dotyczy wszelkich działań korupcyjnych, sytuacji określanych mianem konfliktu interesów oraz innych nadużyć z udziałem pracowników Spółki, jak również jej kontrahentów, ekspertów, konsultantów, dostawców i wszelkich podmiotów pozostających w relacjach ze Spółką.


2) Wszyscy pracownicymają obowiązek zapoznania się z Polityką Antykorupcyjną COPERNICUS PL Sp. z o.o. oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i przestrzegania jej zasad.


3) Osoby podejmujące współpracę ze Spółką po wprowadzeniu niniejszej Polityki, zapoznają się z treścią dokumentu przy zatrudnieniu i składają oświadczenie, o którym mowa powyżej.


4) COPERNICUS PL Sp. z o.o. organizuje cyklicznie, nie rzadziej niż raz na dwa lata,szkolenia przypominające dla pracowników Spółki, dotyczące sposobów przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji.


5) Osoby na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych mają obowiązek identyfikować ryzyka nadużyć oraz informować o powyższym przełożonego / osobę zarządzającą daną jednostką, a w sytuacji, gdy nadużycie dotyczy tej osoby, odpowiednio przełożonego wyższego szczebla.


6) Obowiązek zgłoszenia dotyczy nie tylko działań związanych z korupcją, ale również nadużyć mogących stanowić przestępstwo m.in.:


a) przywłaszczenie mienia Szpitala (materiałów, sprzętu, środków finansowych),
b) umyślne podawanie nieprawdziwych danych w sprawozdaniach finansowych lub dokumentach księgowych,
c) umyślne fałszowanie dokumentów lub wprowadzanie w nich innych zmian niezaakceptowanych przez podmioty do tego upoważnione,
d) inne umyślne działania skutkujące szkodą dla Spółki lub naruszające obowiązujące przepisy.


3. ZASADY KOMUNIKACJI I ZACHOWAŃ W RELACJACH Z PACJENTAMI, KLIENTAMI, PODMIOTAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI


1) Wszelkie spotkania z pacjentami, klientami i podmiotami współpracującymi na terenie Spółki mogą odbywać się jedynie w celach związanych z realizacją obowiązków i zadań służbowych.


2) Komunikacja z tymi podmiotami powinna odbywać się z wykorzystaniem służbowego adresu mailowego bądź telefonu służbowego (stacjonarnego lub komórkowego).


3) Zasady dostępu do informacji, w tym do danych zawartych w systemach informatycznych i dokumentach Spółki określa Polityka Bezpieczeństwa Informacji, obowiązująca w COPERNICUS PL Sp. z o.o.


4) Pracownik Spółki nie może wykorzystywać swojej pozycji dla osiągania korzyści kosztem pacjenta, kontrahenta, podwładnego lub innego podmiotu współpracującego.


4. ZASADY UCZESTNICTWA W SEMINARIACH, KONFERENCJACH LUB SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMY FARMACEUTYCZNE I INNE PODMIOTY PRYWATNE


1) Zasady podnoszenia kwalifikacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zostały określone w Regulaminie Pracy COPERNICUS PL Sp. z o.o. W przypadku pozostałych osób stosowane są zasady wynikające z umowy zawartej ze Spółką.


2) Zgodnie z przyjętymi w Polsce zasadami, jako nadużycie może być traktowane uczestnictwo w konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych przez podmioty prywatne działające w branży medycznej, podczas których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego spotkania.

5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z PREZENTAMI


1) Zabronione jest uzależnianie przez pracownika Spółki udzielenia świadczenia medycznego lub realizacji innych zadań od przyjęcia jakiejkolwiek korzyści majątkowej, podjęcia lub zaniechania jakiegokolwiek działania.


2) Pracownikom Spółki nie wolno przyjmować prezentów - niezależnie od ich rodzaju, wartości materialnej jaką przedstawiają, sytuacji w jakiej są wręczane oraz osób, które chcą wręczyć prezent (dotyczy to zarówno pacjentów, ich rodzin jak i innych osób współpracujących bądź potencjalnych kontrahentów), z wyłączeniem sytuacji prywatnych obchodzonych w gronie współpracowników (np. imieniny, uzyskanie tytułu naukowego itp.).


3) Dozwolone jest przyjęcie od przedstawiciela podmiotu działającego w branży medycznej, na zasadach określonych przepisami obowiązującego prawa, o ile jest to przedmiot o wartości nieprzekraczającej 100 zł, związany z praktyką medyczną lub farmaceutyczną, opatrzony znakiem reklamującym daną firmę lub produkt leczniczy (zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne).


4) Pacjent i rodzina chcący wyrazić swoją wdzięczność, wyłącznie po zakończeniu leczenia, może zrobić to w formie pisemnego podziękowania przekazanego do Dyrekcji Spółki lub poprzez media (w tym społecznościowe), bądź poprzez wręczenie kwiatów.


6. ZGŁASZANIE I WYJAŚNIANIE INCYDENTÓW O CHARAKTERZE KORUPCYJNYM LUB INNYCH NADUŻYĆ


1) Wystąpienie incydentu o charakterze korupcyjnym oraz innych nadużyć w Spółce zgłaszane jest Prezesowi Zarządu na piśmie, w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem „korupcja – nie otwierać”. Koperta z zawiadomieniem jest rejestrowana bez jej otwierania.


2) Zgłoszenia można również dokonać mailowo na adres korupcja@copernicus.gda.pl obsługiwany przez Dyrektora Biura Zarządu.


3) Zgłoszenie wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym z zewnątrz Spółki
powinno zawierać:


a) dane personalne osoby zgłaszającej,
b) dane kontaktowe (telefon, mail lub adres korespondencyjny),
c) dane personalne osoby, której dotyczy zgłoszenie,
d) opis wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym.


4) Jeżeli incydent o charakterze korupcyjnym jest związany z udziałem Zarządu Spółki, zawiadomienie należy skierować do właściwych służb, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego.


5) Zgłoszenie otrzymane przez przełożonego lub przełożonego wyższego szczebla od pracownika Spółki jest przekazywane niezwłocznie Prezesowi Zarządu.


6) Pracownik dokonujący zgłoszenia o wykrytych lub domniemanych nadużyciach, nie może doświadczyć z tego powodu dyskryminacji w zakresie warunków pracy i płacy.


7) Prezes Zarządu po otrzymaniu zgłoszenia z zewnątrz lub z wewnątrz Spółki podejmuje działania mające na celu zweryfikowanie jego prawdziwości.


8) Udokumentowany brak potwierdzenia stanu faktycznego opisanego w zgłoszeniu kończy postępowanie wyjaśniające w sprawie.


9) Osoba dokonująca zgłoszenia (zarówno pracownik, jak i osoba spoza Spółki) ma zapewnioną anonimowość ze strony osób weryfikujących informacje, a także ze strony osób, którym zgłosiła informacje o nadużyciach. Osoba zgłaszająca otrzymuje pisemne powiadomienie o podjętych działaniach w sprawie i ich rezultatach.


10) Osoba dokonująca zgłoszenia jest zobowiązana do niekontaktowania się z domniemanym sprawcą nadużycia w celu wyjaśnienia sprawy. Powinna zachować dyskrecję i nie omawiać z nikim sprawy, faktów, podejrzeń czy zarzutów chyba, że z takim wnioskiem zwróci się do niej Prezes Zarządu.


11) Podczas postępowania wyjaśniającego, dotyczącego domniemanych nadużyć (w tym działań korupcyjnych lub sytuacji konfliktu interesów), należy dołożyć wszelkich starań, aby unikać podejmowania działań na podstawie chybionych lub bezpodstawnych oskarżeń, unikać wzbudzania podejrzeń u osób, w sprawie których prowadzone są działania, unikać oświadczeń, które będą miały negatywne skutki dla pracownika lub pacjenta/ klienta.


12) Podczas postępowania wyjaśniającego umożliwia się zajęcie stanowiska osobie, której dotyczy zgłoszenie nadużycia.


13) Jeżeli zgłoszone nadużycie zostanie potwierdzone, Zarząd Spółki wdroży działania naprawcze w celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości, a w przypadku, gdy badane zdarzenie może świadczyć o popełnieniu przestępstwa, Zarząd zawiadomi o zdarzeniu uprawnione organy ścigania.


14) Potwierdzone zgłoszenie może stać się przyczyną zakończenia współpracy z osobą dokonującą nadużyć, a w przypadku poniesienia strat przez Spółkę, rodzić roszczenia finansowe realizowane na drodze sądowej lub pozasądowej.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Wszystkie osoby korzystające z usług COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. mogą zapoznać się z treścią Polityki Antykorupcyjnej na BIP Spółki https://bip.copernicus.gda.pl/Opublikował: Tomasz Gratkiewicz
Publikacja dnia: 27.05.2024
Wprowadził: Tomasz Gratkiewicz
Dokument z dnia: 27.05.2024
Dokument oglądany razy: 138
Wersja do druku