RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Konkurs ofert – na udzielanie świadczeń zdrowotnych i udział w szkoleniach w ramach projektu „Przystanek MAMA”


 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert dotyczący zawarcia współpracy z podmiotami leczniczymi (POZ) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań (testów) przesiewowych, wśród kobiet w okresie poporodowym do roku po urodzeniu dziecka, dotyczących wczesnej identyfikacji depresji poporodowej, przeprowadzania konsultacji psychologicznych oraz współpracy w zakresie wdrażania profilaktyki dotyczącej wczesnego wykrywania depresji poporodowej poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach (POZ i Szpitale), w ramach realizacji projektu „Przystanek MAMA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, CPV: 85121210-8 Usługi ginekologiczne lub położnicze, CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

 

Ofertę na wykonywanie świadczeń zdrowotnych może złożyć podmiot wykonujący działalność leczniczą, który:

 1. jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 160 ze zm.) i pozostałymi przepisami,
 2. posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń POZ,
 3. posiada oddział ginekologiczno - położniczy – w przypadku Szpitali,
 4. posiada siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego,
 5. zatrudnia minimum jedną położną/pielęgniarkę, zajmującą się kobietami w okresie poporodowym (dot. placówek POZ),
 6. dysponuje zasobami ludzkimi, technicznymi oraz miejscem umożliwiającym współpracę w ramach Projektu,
 7. w sytuacji składania oferty również na konsultacje psychologiczne podmiot musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował psychologiem, spełniającym następujące kryteria (minimalne) (dot. placówek POZ):
  • tytuł magistra psychologii, ukończenie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich,
  • 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami chorymi na depresję.

 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert, Formularze ofertowe oraz Wzór umowy dostępne są:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Copernicus PL Sp. z o. o.,
 2. na stronie internetowej: https://copernicus.gda.pl/,
 3. na stronie internetowej: https://bip.copernicus.gda.pl.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Oferenta (nazwa oferenta /siedziba podmiotu wraz z numerem kontaktu telefonicznego oraz adresem e-mail), z dopiskiem „COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk - „Konkurs ofert – na udzielanie świadczeń zdrowotnych i udział w szkoleniach w ramach projektu „Przystanek MAMA”. Nie otwierać przed 30.08.2019 r. do godz. 10:15” – składać w Kancelarii Spółki ul. Nowe Ogrody 1- 6, Gdańsk – budynek administracji, do dnia 30.08.2019 r. do godz. 10.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Spółki ul. Nowe Ogrody 1- 6 Gdańsk – budynek administracji.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki ul. Nowe Ogrody 1- 6, Gdańsk -– budynek administracji – sala konferencyjna w dniu 30.08.2019 r. o godz. 10:15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16.09.2019 r.

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej Spółki w jej siedzibie w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej www.copernicus.gda.pl w dniu rozstrzygnięcia.

 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. zasad przeprowadzania konkursu ofert przysługuje prawo do składania środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

 

Załączniki:

 

 

OGŁOSZENIE
O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

 

dotyczący zawarcia współpracy z podmiotami leczniczymi (POZ) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań (testów) przesiewowych, wśród kobiet w okresie poporodowym do roku po urodzeniu dziecka, dotyczących wczesnej identyfikacji depresji poporodowej, przeprowadzania konsultacji psychologicznych oraz współpracy w zakresie wdrażania profilaktyki dotyczącej wczesnego wykrywania depresji poporodowej poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach (POZ i Szpitale), w ramach realizacji projektu „Przystanek MAMA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

ZARZĄD COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190, 2219, z 2019 r. poz. 492, 730, 959) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego do zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań (testów) przesiewowych, wśród kobiet w okresie poporodowym do roku po urodzeniu dziecka, dotyczących wczesnej identyfikacji depresji poporodowej, przeprowadzania konsultacji psychologicznych oraz współpracy w zakresie wdrażania profilaktyki dotyczącej wczesnego wykrywania depresji poporodowej poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach (POZ i Szpitale), w ramach realizacji projektu „Przystanek MAMA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 wybrano oferty Podmiotów Leczniczych na podstawie list rankingowych, stanowiących załączniki do ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

 

Wybrane oferty spełniają wymagania i kryteria oceny ofert, określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

 

Wszystkie Podmioty Lecznicze wymienione w załączonych listach rankingowych zostały zakwalifikowane do współpracy w ramach projektu „Przystanek MAMA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

Załączniki:

 

 1. Ogł.o rozstrzygnięciu konkursu
 2. Zał.1-Lista rankingowa POZ-WOJ.POMORSKIE
 3. Zał.2-Lista rankingowa POZ-WOJ.WAR.-MAZURSKIE
 4. Zał.3-Lista rankingowa POZ-WOJ.KUJ.-POMORSKIE
 5. Zał.4-Lista rankingowa Szpitale-WOJ.WAR.-MAZRUSKIE
 6. Zał.5-Lista rankingowa Szpitale-WOJ.KUJAWSKO-POMORSKIE
 
Opublikował: Amadeusz Pestka
Publikacja dnia: 02.08.2019
Dokument oglądany razy: 1071
 
Wersja do druku