RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne dla personelu medycznego z dn. 18.12.2018


Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z dnia 18.12.2018r. dla personelu medycznego w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 65/2018 z dnia 18.12.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2018r, poz. 160 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że
zostali wybrani następujący Oferenci:
Pielęgniarka:
Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital im. M. Kopernika
*Ewa Klamann, 80-416 Gdańsk, ul. Hallera 101/2

Pielęgniarka operacyjna:
Główny Blok Operacyjny Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
*Sylwia Bieniek, 80-220 Stare Pole, Królewo 46A
*Bloch Michalina, 82-300 Elbląg, ul. Hallera 101/2

Położna:
Oddział Ginekologiczno – Położniczy Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
*Iwona Mirecka, 80-176 Gdańsk, ul. Przytulna 20a/32
Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
*Elżbieta Koszewska, 87-800 Włocławek, ul. Okrzei 2/37

Pielęgniarka/Ratownik medyczny:
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
*Adam Więcek, 11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 17/1

Pielęgniarka:
Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
Oddział Neurochirurgii Szpital im. M. Kopernika
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpital im. M. Kopernika
Oddział Chorób Wewnętrznych Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Kardiologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Rehabilitacji Leczniczej przy Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku

Pielęgniarka anestezjologiczna:
Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku

Pielęgniarka operacyjna:
Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku

Pielęgniarka/położna:
Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku

brak złożonych ofert

Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399, 58 76 84 280.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM KONKURSIE OFERT
z dnia 18.12.2018r.
dla
PERSONELU MEDYCZNEGO

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160, ze zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert podmioty :

Pielęgniarka:
Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital im. M. Kopernika 180h
Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków Szpital im. M. Kopernika w Gdań-sku 600h
Oddział Neurochirurgii Szpital im. M. Kopernika 144h
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 432h
Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpital im. M. Kopernika 708h
Oddział Chorób Wewnętrznych Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 1132h
Oddział Kardiologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 144h
Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 566h
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Rehabilitacji Leczniczej przy Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku 192h
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 144h

Pielęgniarka anestezjologiczna:
Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 144h

Pielęgniarka operacyjna:
Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 566h
Główny Blok Operacyjny Szpital im. M. Kopernika 390h


Położna:
Oddział Ginekologiczno – Położniczy Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku 280h
Oddział Położniczo – Ginekologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 283h

Pielęgniarka/Ratownik medyczny:
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 180h

Pielęgniarka/położna:
Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 283h

Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania, zgodnie ze złożoną ofertą do dnia 31.12.2021r.

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, tel. 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka Ogłoszenia / Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk. Konkurs ofert w zakresie (zakresach) …” – w terminie do 28.12.2018r., do godz. 13.00 -w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 28.12.2018r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania ofert.
Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.
                                                                                                               Zarząd
                                                                                  COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;
2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu na udzielanie świadczeń, zawarcia umowy oraz rozliczeń księgowych realizowanych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4. Dane będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Po zawarciu umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy (licząc od roku następnego).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
11. Spółka objęta jest monitoringiem video. Pracodawca uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez pracownika stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.

Pliki do pobrania:

Formularz ofertowy pielęgniarka/położna
Formularz ofertowy ratownik medyczny
Oświadczenie
Regulamin konkursu
Zał. Nr 1 do Regulaminu
Ratownik medyczny - wzór umowy
Pielęgniarka/położna - wzór umowy
Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki
Zał.Nr 1 do umowy- zakres obowiązków położna
Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki anestezjologicznej
Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki operacyjnej

Opublikował: Magdalena Kmieciak
Publikacja dnia: 18.12.2018
Dokument oglądany razy: 922
 
Wersja do druku