RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla Personelu medycznego z dn. 17.08.2018r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez personel medyczny w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.  z dnia 17.08.2018r.


Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 42/2018 dnia 17.08.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2018r., poz. 160, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że zostali wybrani następujący Oferenci:

1. Centrum Rehabilitacji Leczniczej – Zakład Rehabilitacji Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku:
Paweł Tuniewicz, ul. Ogarna 57/59/1, 80-826 Gdańsk

2. Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpital Św. Wojciecha:
Małgorzata Sawoń, ul. Jarzębinowa 8, 80-209 Chwaszczyno
Hanna Dobrodziej, ul. Długa 33, Skrzeszewo, 83-330 Żukowo

3. Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Św. Wojciecha:
Maciej Okorski, ul. Kresowa 3/10, 11-100 Lidzbark Warmiński

4. Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP Szpital Św. Wojciecha:
Angelika Puzio, ul. Piastowska 90a/27, 80-352 Gdańsk
Maria Bartel-Kruk, ul. Obrońców Pokoju 46g/1, 83-000 Pruszcz Gdańsk
Milena Ziemieniak, ul. Srebrna 40/5, 80-180 Gdańsk

5. Oddział Pediatryczny Szpital Św. Wojciecha:
Izabela Rybicka, ul. Jagiełły 2/33, 14-100 Ostróda


Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58/76 84 280.

Ogłoszenie o częściowym rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez personel medyczny w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.
z dnia 17.08.2018r.


Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 42/2018 dnia 17.08.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2018r., poz. 160, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że zostali wybrani następujący Oferenci:

1. Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków Szpital im. M.Kopernika:
Katarzyna Wójtowicz, ul. Srebrna 18/24, 80-110 Gdańsk

2. Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku:
Izabela Świerczyńska, Bruk 24/2, 82-440 Dzierzgoń
Krystyna Wojtyło, ul. Polna 7, 83-230 Smętowo Graniczne
Anna Kuberska, ul. Podgórna 4, 83-230 Smętowo Graniczne

3. Zespół Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie:
Justyna Jastrzębska, ul. Komandorska 17/16, 81-223 Gdynia
Monika Januszewska, ul. Gockowicka 17, Silno, 89-620 Chojnice

Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58/76 40 399.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM KONKURSIE OFERT
z dnia 17.08.2018r.
dla

PERSONELU MEDYCZNEGO

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160, ze zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert podmioty :

Konkurs uzupełniający na udzielanie świadczeń dla Personelu medycznego w jednostkach organizacyjnych Spółki:

1. Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków Szpital im. M.Kopernika, pielęgniarki/położne, do zakontraktowania 336 h.
2. Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, położne, do zakontraktowania 384 h.
3. Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 276 h.
4. Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 396 h.
5. Oddział Chorób Wewnętrznych Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 288 h.
6. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 108 h.
7. Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 396 h.
8. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Rehabilitacji Leczniczej przy Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 180 h.
9. Oddział Pediatryczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 204 h.
10. Oddział Urologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania192 h.
11. Stacja Dializ Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 312h
12. Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki operacyjne, do zakontraktowania 372 h.
13. Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, położne, do zakontraktowania 816 h.
14. Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki/położne, do zakontraktowania 1116 h.
15. Zespół Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie, pielęgniarki.
16. Centrum Rehabilitacji Leczniczej – świadczenie usług stacjonarnie i rehabilitacja w warunkach domowych, fizjoterapeuci, do zakontraktowania 360 h


Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania, zgodnie ze złożoną ofertą do dnia 31.12.2021r.


Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, tel. 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka Ogłoszenia / Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk. Konkurs ofert w zakresie (zakresach) …” – w terminie do 31.08.2018r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 31.08.2018r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Zarząd
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:
1 . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;
2 . Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58/7640339;
3 . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu na udzielanie świadczeń, zawarcia umowy oraz rozliczeń księgowych realizowanych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4 . . Dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. realizującym określonym w pkt 3 cele tj. m. in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym dokumentację
5 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6 .Po zawarciu umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy (licząc od roku następnego).
7 . Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczeni przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8 . Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9 . Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość nawiązania współpracy.
10 . Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Wioletta Stefaniak
Publikacja dnia: 17.08.2018
Dokument oglądany razy: 1101
 
Wersja do druku