RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Częściowe rozstrzygnięcie Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla Lekarzy z dn. 20.07.2018r.


Ogłoszenie
o częściowym rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp.z o.o.  ogłoszonego 20.07.2018

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 37/2018 z dnia 20.07.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2018r, poz. 160 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych przez lekarzy w:

1. Oddziale Położniczo – Ginekologicznym Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku

został wybrany Oferent:   Natalia Bronk-Stawecka


2. Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodków Szpitala im. M.Kopernika w Gdańsku brak ofert

Wybrany Oferent proszony jest o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 20.07.2018r.

dla
LEKARZY
Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6,
działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.),
ogłasza uzupełniający Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.


I. Konkurs na udzielanie świadczeń w jednostkach organizacyjnych Spółki dla:

1. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji po 2 roku specjalizacji w zakresie neonatologii, pediatrii w Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodków Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku – świadczenie usług medycznych na Oddziale, dyżury (formularz ofertowy 1).

2. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku – dyżury (formularz ofertowy 2).

3. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddział Położniczo – Ginekologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku – dyżury (formularz ofertowy 3).


Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania do 31.12.2020r.


Wymagania podstawowe:

1. Posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, polisy OC oraz szkolenia w zakresie BHP i p/poż (stanowiące załączniki do oferty).
3. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki umożliwiające wykonywanie świadczeń w zakładzie leczniczym
4. Wypełnienie formularza ofertowego


Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, telefon 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT w zakresie ……………….” – w terminie do 30.07.2018r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 30.07.2018r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Zarząd
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.


Oferent przyjmuje do wiadomości, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
1. Administratorem danych osobowych Oferenta jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;
2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339;
3. Oferenta dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, zawarcia umowy oraz rozliczeń księgowych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej).
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5. Po zawarciu umowy dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy (licząc od roku następnego).
6. Dane osobowe Oferenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Oferent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Oferent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Oferenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Oferent jest zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
10. Dane Oferenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Wioletta Stefaniak
Publikacja dnia: 20.07.2018
Dokument oglądany razy: 798
 
Wersja do druku