RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Rozstrzygniecie Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla Personelu medycznego z dn. 29.06.2018r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez personel medyczny w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.  z dnia 29.06.2018r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 30/2018 dnia 09.07.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2018r., poz. 160, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że na:


1. Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
2. Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
3. Oddział Neurologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
4. Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
5. Oddział Chirurgiczny Ogólny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
6. Zespół Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

zostali wybrani następujący Oferenci:

Paulina Mrowia, Michał Klamann, Bartosz Łukaszewski, Henryka Fryc, Joanna Reyer, Agnieszka Treśka, Marta Zieman.

7. Oddział Położniczo – Ginekologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku – odrzucona oferta
8. Oddział Urologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku – brak ofert
9. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku – brak ofert
10. Stacja Dializ Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku – brak ofert
11. Oddział Chorób Wewnętrznych Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku – brak ofert

Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58/ 76 84 280, 58/76 40 399.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM KONKURSIE OFERT
z dnia 29.06.2018r.
dla

PERSONELU MEDYCZNEGO

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160, ze zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert podmioty :

Konkurs uzupełniający na udzielanie świadczeń dla Personelu medycznego w jednostkach organizacyjnych Spółki:


1. Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki operacyjne, do zakontraktowania 132 h
2. Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 156 h
3. Oddział Neurologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 132 h
4. Oddział Urologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 300 h
5. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 132 h
6. Stacja Dializ Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 264 h
7. Oddział Chorób Wewnętrznych Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 408 h
8. Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki/ położne, do zakontraktowania 1632 h
9. Oddział Chirurgiczny Ogólny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 780 h
10. Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki/położne, do zakontraktowania 1224 h
11. Zespół Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, fizjoterapeuci


Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania, zgodnie ze złożoną ofertą do dnia 31.12.2021r.


Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, tel. 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka Ogłoszenia / Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk. Konkurs ofert w zakresie (zakresach) …” – w terminie do 09.07.2018r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 09.07.2018r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.
                                                                                                        Zarząd
                                                                                        COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:
1 . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;
2 . Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58/7640339;
3 . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu na udzielanie świadczeń, zawarcia umowy oraz rozliczeń księgowych realizowanych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4 . . Dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. realizującym określonym w pkt 3 cele tj. m. in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym dokumentację
5 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6 .Po zawarciu umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy (licząc od roku następnego).
7 . Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczeni przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8 . Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9 . Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość nawiązania współpracy.
10 . Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.


 Pliki do pobrania:

Opublikował: Wioletta Stefaniak
Publikacja dnia: 29.06.2018
Dokument oglądany razy: 919
 
Wersja do druku