RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla Personelu medycznego z dn. 22.06.2018r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez personel medyczny w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  z dnia 22.06.2018r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 27/2018 dnia 28.06.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2018r., poz. 160, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w jednostkach organizacyjnych Spółki:


I. Zakład Opiekuńczo Leczniczy Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku
wybrani zostali następujący Oferenci:
1. Dorota Ciskowska-Justa, ul. Płk. Dąbka 115/20, 82-300 Elbląg
2. Hanna Kalwarska, ul. Ptasia 39/2, 80-035 Gdańsk


II. Oddział Położniczo - Ginekologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
wybrany został Oferent:
1. Marlena Maślanka, ul. Chłopska 14k/3, 80-399 Gdańsk


Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

Ogłoszenie o częściowym rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez personel medyczny w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.
z dnia 22.06.2018r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 27/2018 dnia 28.06.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2018r., poz. 160, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w jednostkach organizacyjnych Spółki:


1. Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dorosłych GUM Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku
2. Oddział Neurochirurgii Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku
3. Oddział Ginekologiczno – Położniczy Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku
4. Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku

zostali wybrani następujący Oferenci:


1. Marta Rużczyńska, ul. Olejarna 9/4, 80843 Gdańsk
2. Wioletta Wojciechowska, ul. Piaskowa 41, 83-032 Skowarcz
3. Melka Agnieszka, ul. Norwida 2, 83-110 Tczew
4. Katarzyna Turzyńska, Zwierzno 55, 82-325 Markusy


Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

Ogłoszenie o częściowym rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez personel medyczny w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.
z dnia 22.06.2018r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 27/2018 dnia 28.06.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2018r., poz. 160, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w jednostkach organizacyjnych Spółki:


1. Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala im. M.Kopernika w Gdańsku

zostali wybrani następujący Oferenci:
1. Małgorzata Błaszczyk, ul. Jaworowa 10, 96-500 Sochaczew
2. Aleksandra Patelczyk, ul. Podmiejska 14/6, 80-038 Gdańsk
3. Paulina Strzelczyk, ul. Dolne Migowo 13/49, 80-282 Gdańsk

Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM KONKURSIE OFERT
z dnia 22.06.2018r.
dla

PERSONELU MEDYCZNEGO

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160, ze zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert podmioty :

Konkurs uzupełniający na udzielanie świadczeń dla Personelu medycznego w jednostkach organizacyjnych Spółki:

1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, fizjoterapeuci, do zakontraktowania 420 h
2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 420 h
3. Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dorosłych GUM Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 192 h
4. Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 468 h
5. Oddział Neurochirurgii Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 144 h
6. Oddział Ginekologiczno – Położniczy Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, pielęgniarki/położne, do zakontraktowania 504 h
7. Główny Blok Operacyjny Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, pielęgniarki operacyjne, do zakontraktowania 444 h
8. Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku,  pielęgniarki, do zakontraktowania 240 h
9. Oddział Chorób Wewnętrznych Szpital Św. Wojciecha w Gdańskupielęgniarki, do zakontraktowania 408 h
10. Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki/położne, do zakontraktowania1632 h
11. Oddział Chirurgiczny Ogólny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarki, do zakontraktowania 780 h
12.  Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków Szpital Św. Wojciecha w Gdańskupielęgniarki/ położne, do zakontraktowania 1224 h                                                    13. Oddział Kardiochirurgii im.WOŚP Szpital Św. Wojciecha w Gdańskupielęgniarki, do zakontraktowania 228 h


Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania, zgodnie ze złożoną ofertą do dnia 31.12.2021r.


Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, tel. 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka Ogłoszenia / Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk. Konkurs ofert w zakresie (zakresach) …” – w terminie do 28.06.2018r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 28.06.2018r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;
2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58/7640339;
3 . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu na udzielanie świadczeń, zawarcia umowy oraz rozliczeń księgowych realizowanych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4 . Dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. realizującym określonym w pkt 3 cele tj. m. in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym dokumentację
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Po zawarciu umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy (licząc od roku następnego).
7. Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczeni przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość nawiązania współpracy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Wioletta Stefaniak
Publikacja dnia: 22.06.2018
Dokument oglądany razy: 1075
 
Wersja do druku