RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Rozstrzygniecie Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla Lekarzy z dn. 17.04.2018r.


Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne,
ogłoszonego dnia 17.04.2018r. w Spółce COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 14/2018 z dnia 24.04.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2018r, poz. 160 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych przez lekarzy w zakresie:

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy;


Wybrany został Oferent:

1. Magdalena Żywiecka, ul. Cedrowa 29/44, 80-126 Gdańsk

Wybrany Oferent proszony jest o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 17.04.2018r.
dla


LEKARZY
Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6,


działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.),


ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.

I. Konkurs na udzielanie świadczeń w jednostkach organizacyjnych Spółki dla:

1. Lekarzy, posiadających prawo wykonywania zawodu, świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy;

Lokalizacja jednostki:
ul. Powstańców Warszawskich 1/2 w Gdańsku
Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku

Dyżury:
od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 8.00
soboty, niedziele i święta w godzinach 8.00 – 8.00


Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania do dnia 31.12.2020r.
Wymagania podstawowe:
1. Posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, polisy OC oraz szkolenia w zakresie BHP i p/poż (stanowiące załączniki do oferty).
3. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w zakładzie leczniczym
4. Wypełnienie formularza ofertowego
Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, telefon 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT w zakresie………………………………” – w terminie do 23.04.2018r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Wioletta Stefaniak
Publikacja dnia: 17.04.2018
Dokument oglądany razy: 514
 
Wersja do druku