RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Częściowe rozstrzygnięcie Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla lekarzy z dn. 16.01.2018r.


Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla lekarzy, ogłoszonego dnia 16.01.2018r. w Spółce COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 01/2018 z dnia 23.01.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2016r, poz. 1638 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w:

  1. Konsultant Medyczny ds. Zakażeń i Epidemiologii – Spółka COPERNICUS PL Sp. z o.o.


wybrani zostali Oferenci:

  1. Jaworski Radosław, u. Obr. Wybrzeża 10D/47, 80-398 Gdańsk

Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

Ogłoszenie
o częściowym rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla lekarzy, ogłoszonego dnia 16.01.2018r. w Spółce COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 01/2018 z dnia 23.01.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2016r, poz. 1638 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w:

  1. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku i w Szpitalu Św.Wojciecha w Gdańsku
  2. Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku


wybrani zostali Oferenci:

  1. Nikodemski Maciej, ul. Chopina 10A, 76-270 Ustka.
  2. Fiutowski Jarosław, ul. Paderewskiego 13/3 81-831 Sopot.

Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

Ogłoszenie
o częściowym rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne,
ogłoszonego dnia 16.01.2018r. w Spółce COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 01/2018 z dnia 23.01.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2016r, poz. 1638 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w:

1. Oddziale Onkologicznym w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku i w Poradni Hematologicznej
2. Poradni Stomatologicznej w Przychodni Przyszpitalnej przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku


wybrani zostali Oferenci:

1. Iwona Szutkowska, ul. Biała 3/32, 80435 Gdańsk
2. Katarzyna Lisiecki-Patyna, ul. Porębskiego 60/3, 80-180 Gdańsk


Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 16.01.2018r.
dla
LEKARZY
Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6,
działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1638, ze zm.),
ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.

I. Konkurs na udzielanie świadczeń w jednostkach organizacyjnych Spółki dla:

1. Lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie medycyny ratunkowej i chirurgii ogólnej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku i w Szpitalu Św.Wojciecha w Gdańsku – dyżury (formularz ofertowy 1).

2. Lekarzy specjalistów w zakresie hematologii w Oddziale Onkologicznym w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku i w Poradni Hematologicznej – świadczenie usług na Oddziale i w Poradni, dyżury (formularz ofertowy 2).

3. Lekarzy specjalistów w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku – świadczenie usług na Oddziale, dyżury (formularz ofertowy 3).

4. Lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii stomatologicznej w Poradni Stomatologicznej w Przychodni Przyszpitalnej – świadczenie usług w Poradni (formularz ofertowy 4).

5. Konsultanta Medycznego ds. Zakażeń i Epidemiologii – członek zespołu ds. kontroli zakażeń szpitalnych w jednostkach organizacyjnych COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (formularz ofertowy 5).

Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres:
Lekarze - od dnia podpisania do dnia 31.12.2020r.


Wymagania podstawowe:
1. Posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, polisy OC oraz szkolenia w zakresie BHP i p/poż (stanowiące załączniki do oferty).
3. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w zakładzie leczniczym
4. Wypełnienie formularza ofertowego

Wymagania formalne dla Konsultanta Medycznego ds. Zakażeń i Epidemiologii:
1. Zarejestrowana ISPL w formie umożliwiającej współpracę z zakładami leczniczymi podmiotu leczniczego COPERNICUS.
2. Ważna polisa OC obowiązkowego.
3. Zaświadczenie o ukończonym kursie dla kierowników zespołów ds kontroli zakażeń szpitalnych.
4. Specjalizacja z mikrobiologii klinicznej lub status lekarza w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego z mikrobiologii lekarskiej.
5. Specjalizacja z specjalności zabiegowej i/lub anestezjologii i intensywnej terapii i/lub intensywnej terapii.
6. Doświadczenie w pracy zespołu ds. kontroli zakażeń szpitalnych nie krótszy niż 5 lat.


Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016r., poz.1638, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, telefon 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA –BIP- Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT w zakresie………………………………” – w terminie do 23.01.2018r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.


Pliki do pobrania:

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 16.01.2018
Dokument oglądany razy: 830
 
Wersja do druku