RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Rozstrzygniecie Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne - dla magistrów psychologii z dn. 15.09.2017r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.


Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 49/2017 dnia 22.09.2017r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1638, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych przez magistra psychologii w jednostkach organizacyjnych Spółki:

1. Ośrodku Rehabilitacji przy Al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku - Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku
2. Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym przy ul. Powstańców Warszawskich 1/2 w Gdańsku


zostali wybrani Oferenci:

1. Michalina Frankowska, ul. Miodowa 61, 95-200 Pabianice
2. Iwona Prusko, Al. Niepodległości 705/3, 81-853 Sopot


Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 15.09.2017r.

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6,
działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1638, ze zm.),
ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Konkurs na udzielanie świadczeń w jednostkach organizacyjnych Spółki dla:
Magistra psychologii – świadczenie usług psychologicznych w jednostkach organizacyjnych Spółki a zwłaszcza w:

1. Ośrodku Rehabilitacji przy Al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku - Wojewódzkie Centrum Onkologii - do zakontraktowania 80 godzin;
2. Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym przy ul. Powstańców Warszawskich 1/2 w Gdańsku - do zakontraktowania 80 godzin.

Umowy w w/wymienionym zakresie zostaną zawarte na okres:
od dnia podpisania do 31.12.2020r.


Wymagania podstawowe:
1. Posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, polisy OC oraz szkolenia w zakresie BHP i p/poż (stanowiące załączniki do oferty).
3. Dokumenty rejestrowe dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Wypełnienie formularza ofertowego.
Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy z pacjentem onkologicznym.
2. Doświadczenie w pracy z pacjentem geriatrycznym.
3. Doświadczenie w stosowaniu technik relaksacyjnych.
4. inne (proszę wpisać w formularzu ofertowym)


Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016r., poz.1638, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, telefon 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA/BIP/Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT w zakresie………………………………” – w terminie do 22.09.2017r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Wioletta Stefaniak
Publikacja dnia: 15.09.2017
Dokument oglądany razy: 854
 
Wersja do druku