RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pielęgniarek


OGŁOSZENIE
Prezes COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 456 z późn. zmianami)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pielęgniarek w zakresie zabezpieczenia oddziałów szpitalnych, poradni, pracowni i zakładów działających w strukturach COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.


Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

Regulamin konkursu, Zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Służb Pracowniczych Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

Oferty należy składać na formularzach Udzielającego Zamówienie w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem kontaktu telefonicznego), z dopiskiem: „KONKURS OFERT” – w terminie do 16.04.2014 r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 16.04.2014 r., o godz. 13.30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w terminie do 14 dni od otwarcia ofert - na stronie internetowej.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:

  • od dnia podpisania do 31.12.2015 r.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 03.04.2014
Dokument oglądany razy: 1152
 
Wersja do druku