RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Konkurs ofert dla Personelu Medycznego z dn. 08.08.2017r.- Rozstrzygniecie Konkursu


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 39/2017 dnia 16.08.2017r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 618, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w jednostkach:

1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci – Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku
2. Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii – Szpital im. M.Kopernika
3. Szpitalny Oddział Ratunkowy – Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
4. Oddział Położniczo – Ginekologiczny - Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku


zostali wybrani Oferenci:
1. Judyta Latarska, ul. Storczykowa 7 a/11, 80-177 Gdańsk
2. Beata Butowska, Góralska 59 b/24, 80-298 Gdańsk
3. Małgorzata Sychowska, ul. Steyera 5 a/1, 81-185 Gdynia
4. Michalina Stempińska, ul. Czerkaska 27/6, 85-636 Bydgoszcz

W zakresie świadczenia usług zdrowotnych w jednostkach organizacyjnych Spółki:
1. Oddział Ginekologiczno-Położniczy – Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku
2. Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków - Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
3. Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP – Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku

- brak ofert

Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 08.08.2017r.
dla

PERSONELU MEDYCZNEGO

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 618, ze zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert podmioty :

Konkurs na udzielanie świadczeń dla Personelu medycznego w jednostkach organizacyjnych Spółki:


 do zakontraktowania

1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci – Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku - pielęgniarka, do zakontraktowania - 312 h.
2. Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii – Szpital im. M.Kopernika - pielęgniarka, do zakontraktowania - 240 h.
3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy – Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku - położna, do zakontraktowania - 204 h.
4. Oddział Położniczo – Ginekologiczny - Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku - położna, do zakontraktowania - 1308 h.
5. Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków - Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku - pielęgniarka, do zakontraktowania - 672 h.
6. Szpitalny Oddział Ratunkowy – Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku - pielęgniarka, do zakontraktowania - 276 h.
7. Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP – Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku - pielęgniarka, do zakontraktowania - 288 h.

Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania, zgodnie ze złożoną ofertą do dnia 31.12.2017r.

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, tel. 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka BIP/ Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk. Konkurs ofert w zakresie (zakresach) …” – w terminie do 16.08.2017r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 16.08.2017r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Wioletta Stefaniak
Publikacja dnia: 08.08.2017
Dokument oglądany razy: 1382
 
Wersja do druku