RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Rozstrzygniecie konkursu ofert dla lekarzy z dnia 02.08.2017r.


Ogłoszenie z dnia 18.08.2017r.
o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
  w COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 38/2017 z dnia 14.08.2017r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015r, poz. 618 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych przez lekarzy w:


Oddziale Otolaryngologicznym Szpitala im. M.Kopernika w Gdańsku – dyżury

wybrany został Oferent:

Katarzyna Żyżyńska, ul. Toruńska 18 D/44, 80-747 Gdańsk

Wybrany Oferent proszony jest o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.


W zakresie świadczenia usług zdrowotnych przez lekarzy w:
1. Oddziale Ginekologiczno-Położniczym – Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku – świadczenie usług medycznych w Oddziale, dyżury.
2. Oddziale Położniczo - Ginekologicznym – Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku – świadczenie usług medycznych na Oddziale, dyżury.
3. Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku – dyżury.
4. Pracowni EEG przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku – opis badań EEG.

- nie rozstrzygnięto Konkursu – brak ofert

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 02.08.2017r.
dla

LEKARZY

 

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.

 

Konkurs na udzielanie świadczeń w jednostkach organizacyjnych Spółki dla:

 

  1. Lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym – Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku – świadczenie usług medycznych w Oddziale, dyżury (formularz ofertowy 1).
  2. Lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym – Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku – świadczenie usług medycznych na Oddziale, dyżury (formularz ofertowy 2).
  3. Lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie otoloryngologii w Oddziale Otolaryngologicznym Szpitala im. M.Kopernika w Gdańsku – dyżury (formularz ofertowy 3).
  4. Lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku – dyżury (formularz ofertowy 4).
  5. Lekarzy specjalistów w zakresie neurologii w Pracowni EEG przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku – opis badań EEG (formularz ofertowy 5).

 

Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania do 31.12.2020r.

 

Wymagania podstawowe:

 

  1. Posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
  2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, polisy OC oraz szkolenia w zakresie BHP i p/poż (stanowiące załączniki do oferty).
  3. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w zakładzie leczniczym.
  4. Wypełnienie formularza ofertowego.

 

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.).

 

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, telefon 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

 

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT w zakresie………………………………” – w terminie do 14.08.2017r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.

 

Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

 

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w 14.08.2017r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

 

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.

 

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

 

 

Opublikował: Wioletta Stefaniak
Publikacja dnia: 03.08.2017
Dokument oglądany razy: 672
 
Wersja do druku