RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Konkurs ofert dla Personelu Medycznego z dn. 07.07.2017r.- Rozstrzygnięcie Konkursu


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 36/2017 dnia 12.07.2017r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 618, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w jednostkach:

Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku

został wybrany Oferent:
1. Anna Nowatkowska, ul. Żuławska 36, 83-020 Cedry Wielkie

W zakresie świadczenia usług zdrowotnych w jednostkach organizacyjnych Spółki:

1. Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków – Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku
3. Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku
4. Blok Operacyjny Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku
5. Oddział Neurochirurgii Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku
6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku
                                                     - brak ofert

Wybrany Oferent proszony jest o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 07.07.2017r.
dla

PERSONELU MEDYCZNEGO

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 618, ze zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert podmioty :

Konkurs na udzielanie świadczeń dla Personelu medycznego w jednostkach organizacyjnych Spółki:


1. Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków – Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarka, do zakontraktowania - 360 h.
2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarka, do zakontraktowania - 180 h.
3. Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku, pielęgniarka, do zakontraktowania - 440 h.
4.Blok Operacyjny Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku, pielęgniarka operacyjna, do zakontraktowania - 204 h.
5. Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, pielęgniarka, do zakontraktowania - 132 h.
6.Oddział Neurochirurgii Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, pielegniarka, do zakontraktowania - 204 h.
7. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku, pielęgniarka, do zakontraktowania - 312 h

Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania, zgodnie ze złożoną ofertą do dnia 31.12.2017r.

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, tel. 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka BIP/ Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk. Konkurs ofert w zakresie (zakresach) …” – w terminie do 13.07.2017r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 13.07.2017r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Wioletta Stefaniak
Publikacja dnia: 07.07.2017
Dokument oglądany razy: 1099
 
Wersja do druku