RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Konkurs ofert dla Personelu Medycznego z dn. 02.06.2017 - Rozstrzygniecie Konkursu


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o. z dnia 02.06.2017r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 27/2017 dnia 19.06.2017r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 618, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla :

 1. Pielęgniarek w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie -świadczenie usług pielęgniarskich u pacjenta w domu, koordynacja.
 2. Fizjoterapeutów w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie - świadczenie usług fizjoterapeutycznych u pacjenta w domu.

zostali wybrani oferenci:

 1. Małek Aleksandra - ul.Brzozowa 8, 84-200 Kąpino
 2. Urbańska Renata – ul. Studzienna 15, 84-207 Bojano
 3. Więckiewicz Agnieszka – ul. Starogardzka 83/11, 80-180 Gdańsk
 4. Seremak Joanna – ul. Brzechwy 5/62, 81-590 Gdynia
 5. Cydejko Joanna – ul. Makowa 16, 83-000 Juszkowo
 6. Pek Renata – ul. Jodłowa 8, 83-047 Przywidz
 7. Poznańska Barbara – ul. Wiśniowa 39, 76-200 Słupsk
 8. Krupiczojć-Graf Elżbieta – ul. Nieborowska 18/6, 80-034 Gdańsk
 9. Biedrowski Przemysław – ul. Piecewska 33/113, 80-288 Gdańsk
 10. Borcowska Anna – ul. Sobieskiego 32/2, 83-110 Tczew
 11. Ryczek Elżbieta – ul. Sikorskiego 162/146, 84-200 Wejherowo
 12. Rudzińska-Grzędzicka Marzena – ul. Lipowa 1A, 84-239 Bolszewo
 13. Kołaczyńska Beata – ul. Burzyńskiego 8E/19, 80-462 Gdańsk
 14. Warnke Małgorzata - ul. Obrońców Tczewa 42, 83-110 Tczew
 15. Jastrzębska Justyna – ul. Komandorska 17/16, 81-223 Gdynia
 16. Januszewska Monika – ul. Książąt Pomorskich 36/30, 89-600 Chojnice
 17. Heidrich Bartłomiej – ul. Morska 43/6, 81-323 Gdynia
 18. Ustrzyński Michał – ul. Jasna 29, 83-031 Łęgowo
 19. Kolmetz Paweł - ul. Osiedlowa 3c, 84-214 Bożepole Wielkie
 20. Badowski Łukasz – ul. Rybacka 24, 84-100 Puck
 21. Piotrowska Helena – ul. Malczewskiego 38/8, 80-107 Gdańsk
 22. Rutkowski Grzegorz – ul. Koślinka 55, 82-400 Sztum
 23. Iwanicka Olga – ul. Ceynowy 24, 81-253 Gdynia
 24. Ratkowska Monika – ul. Władysława Szafera 8F, 80-299 Gdańsk
 25. Kaczor Marcin – ul. Piecewska 30A/13, 80-288 Gdańsk
 26. Kalandyk Marcin – ul. Modrzewskiego 11/1, 76-200 Słupsk
 27. Grotkowska Ewelina – ul. Długa 11, 89-430 Kamień Krajeński


Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 02.06.2017r.
dla

PERSONELU MEDYCZNEGO

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 618, ze zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert podmioty :

 1. Pielęgniarki w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie -świadczenie usług pielęgniarskich u pacjenta w domu, koordynacja (formularz ofertowy 1, formularz ofertowy 3).
 2. Fizjoterapeuci w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie - świadczenie usług fizjoterapeutycznych u pacjenta w domu (formularz ofertowy 2).


Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania, zgodnie ze złożoną ofertą do dnia 31.12.2020r.

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, tel. 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka BIP/ Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk. Konkurs ofert w zakresie (zakresach) …” – w terminie do 19.06.2017r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00. Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.


Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 19.06.2017r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.


Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

pliki do pobrania:

Opublikował: Wioletta Stefaniak
Publikacja dnia: 02.06.2017
Dokument oglądany razy: 1478
 
Wersja do druku