RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Konkurs ofert dla magistrów psychologii z dn. 06.06.2017r. - Rozstrzygnięcie konkursu


Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 06.06.2017r.
przez magistrów psychologii w Spółce COPERNICUS PL Sp. z o.o.


Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 29/2017 z dnia 19.06.2017r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015r, poz. 618 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych przez:

Magistra psychologii w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku

Wybrany został Oferent:

  1. Magda Mikołajczyk, ul. Marsa 24 b/1, 80-299 Gdańsk

Wybrany Oferent proszony jest o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

Ogłoszenie o częściowym unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dla magistrów psychologii – specjalistów z psychologii klinicznej w Zakładzie Rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji Leczniczej przy Al.Jana Pawła II 50 w Gdańsku


Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 29/2017 z dnia 19.06.2017r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2015r., poz.618 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:

dla magistrów psychologii – tytuł specjalista z psychologii klinicznej w Zakładzie Rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji Leczniczej przy Al.Jana Pawła II 50 w Gdańsku
- Konkurs ofert z dnia 06.06.2017r.

Unieważnia postępowanie konkursowe w tym zakresie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 06.06.2017r.

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6,


działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.),


ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.

I. Konkurs na udzielanie świadczeń w jednostkach organizacyjnych Spółki dla:


1. Magistra psychologii z minimum 5-letnim stażem klinicznym i z doświadczeniem w prowadzeniu psychoedukacji – Centrum Rehabilitacji Leczniczej - Zakład Rehabilitacji przy Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku - wymagany tytuł specjalisty z psychologii klinicznej.

2. Magistra psychologii z minimum 2-letnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoedukacji – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku.


Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania do 31.12.2020r.

Wymagania podstawowe:
1. Posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, polisy OC oraz szkolenia w zakresie BHP i p/poż (stanowiące załączniki do oferty).
3. Dokumenty rejestrowe dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej
4. Wypełnienie formularza ofertowego


Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej
2. Doświadczenie w prowadzeniu terapeutycznych treningów relaksacyjnych
3. inne (proszę wpisać w formularzu ofertowym)
Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, telefon 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA/BIP/Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT w zakresie………………………………” – w terminie do 20.06.2017r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w 20.06.2017r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.


Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

pliki do pobrania:

Formularz ofertowy
Regulamin konkursu ofert - psycholog
Załącznik Nr 1 do Regulaminu- Psycholog
Wzór umowy

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 06.06.2017
Dokument oglądany razy: 614
 
Wersja do druku