RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Konkurs ofert dla Lekarzy z dn. 16.02.2017r - Rozstrzygniecie Konkursu


Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 16.02.2017r.
dla lekarzy Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 10/2017 z dnia 22.02.2017r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015r, poz. 618 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla lekarzy w:
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala im. M.Kopernika w Gdańsku – obszar konsultacyjny medycyna ratunkowa – dyżury.
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku - obszar konsultacyjny chirurgia ogólna – dyżury.

wybrani zostali Oferenci:

 1. Marzena Szarafińska, ul. Rabatki 11, 80-299 Gdańsk
 2. Piotr Hryniewiecki-Fiedorowicz, ul. Janki Bryla 8 c/20, 81-577 Gdynia
 3. Bartłomiej Staśkiewicz, ul. Złota 2 c/2, 80-297 Banino


Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 16.02.2017r.
dla lekarzy Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 10/2017 z dnia 22.02.2017r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015r, poz. 618 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla lekarzy w:


Klinicznym Oddziale Pediatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitala im. M.Kopernika w Gdańsku - dyżury

wybrany został Oferent:

 1. Katarzyna Sznurkowska, zam. ul. Boczna 1/14, 81-857 Sopot


Wybrany Oferent proszony jest o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 16.02.2017r.
dla
LEKARZY

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6,
działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.),
ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.


I. Konkurs na udzielanie świadczeń w jednostkach organizacyjnych Spółki dla:

 1. Lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji po II roku z zakresu medycyny ratunkowej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Im. M.Kopernika w Gdańsku – dyżury (formularz ofertowy 1).
 2. Lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji po II roku z zakresu chirurgii ogólnej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku – dyżury (formularz ofertowy 2).
 3. Lekarzy specjalistów z zakresu pediatrii w Klinicznym Oddziale Pediatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitala Im. M.Kopernika w Gdańsku – dyżury (formularz ofertowy 3).


Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania do 31.12.2020r.


Wymagania podstawowe:

 1. Posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
 2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, polisy OC oraz szkolenia w zakresie BHP i p/poż (stanowiące załączniki do oferty).
 3. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w zakładzie leczniczym
 4. Wypełnienie formularza ofertowego

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, telefon 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT w zakresie………………………………” – w terminie do 23.02.2017r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w 23.02.2017r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 16.02.2017
Dokument oglądany razy: 876
 
Wersja do druku