RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Konkurs ofert dla personelu medycznego z dn. 20.12.2016r.


 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o. z dnia 20.12.2016r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 71/2016 dnia 28.12.2016r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 618, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla personelu medycznego:

 

 1. Stacja Dializ przy Szpitalu Św.Wojciecha w Gdańsku - pielęgniarki
 2. Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka - Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku - pielęgniarki
 3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku - pielęgniarki

 

zostali wybrani oferenci:

 

 • Karolina Wala, ul. Piłsudskiego 45/4, 21-500 Biała Podlaska
 • Anita Kapelusz, ul. Tatrzańska 5/1, 80-331 Gdańsk
 • Dagmara Tomczyk, ul. Dąbrowszczaków 24 a/92, 80-356 Gdańsk
 • Elżbieta Kochańska, ul. Kołobrzeska 33 a/5, 80-390 Gdańsk

 

 1. Oddział Chirurgiczny Ogólny - Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku - pielęgniarki
 2. Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii– Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku - pielęgniarki
 3. Oddział Okulistyczny dla Dzieci z pododdziałem Zachowawczego Leczenia Zeza i Niedowidzenia Dzieci – Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku - pielęgniarki
 4. Szpitalny Oddział Ratunkowy– Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku - pielęgniarki
 5. Oddział Położniczo-Ginekologiczny - Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku - położne

 

 • brak ofert

 

Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 20.12.2016r.
dla

PERSONELU MEDYCZNEGO

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 618, ze zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert podmioty :

Konkurs na udzielanie świadczeń dla Personelu medycznego w jednostkach organizacyjnych Spółki:

 1. pielęgniarka Oddział Chirurgiczny Ogólny - Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku 200 h
 2. pielęgniarka Stacja Dializ przy Szpitalu Św.Wojciecha w Gdańsku  320 h
 3. pielęgniarka Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka - Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku 160 h
 4. pielęgniarka Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku 240 h
 5. pielęgniarka Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii – Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku 320 h
 6. pielęgniarka Oddział Okulistyczny dla Dzieci z pododdziałem Zachowawczego Leczenia Zeza i Niedowidzenia Dzieci – Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku 160 h
 7. pielęgniarka Szpitalny Oddział Ratunkowy – Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku 160 h
 8. położna Oddział Położniczo-Ginekologiczny – Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku 320 h


Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania, zgodnie ze złożoną ofertą do dnia 31.12.2017r.

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, tel. 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk. Konkurs ofert w zakresie (zakresach) …” – w terminie do 28.12.2016, do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w 28.12.2016r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Amadeusz Pestka
Publikacja dnia: 20.12.2016
Dokument oglądany razy: 1065
 
Wersja do druku