RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Konkurs ofert dla Lekarzy z dn. 15.12.2016 - uzupełniający


 

Ogłoszenie

 

o rozstrzygnięciu uzupełniającego Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
z dnia 15.12.2016r.
dla lekarzy Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 69/2016 z dnia 21.12.2016r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015r, poz. 618 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla lekarzy w:

 

 • Poradni Medycyny Sportowej w Przychodni Przyszpitalnej przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku
 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku
 • Pracowni Radiologii Zabiegowej przy Szpitalu in. M.Kopernika w Gdańsku

 

wybrani zostali oferenci:

 

 1. Marek Biernat, ul. Małcużyńskiego 8 B/18, 83-400 Kościerzyna
 2. Piotr Rychlik, ul. Więckowskiego 3A/6, 80-809 Gdańsk
 3. Maciej Jerzemowski, ul. Abrahama 37A, 81-833 Sopot
 4. Adam Leszek Zapaśnik, ul. Legionów 102C/65, 81-472 Gdynia

 

W Oddziale Neurologicznym w tym Udarowym Szpitala Św.Wojciecha w Gdańsku

 

 • oferta odrzucona

 

Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 15.12.2016r.
dla
LEKARZY
Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6,

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.),


ogłasza uzupełniający Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.
I. Konkurs na udzielanie świadczeń w jednostkach organizacyjnych Spółki dla:

 1. Lekarzy specjalistów i w trakcie specjalizacji w zakresie neurologii w Oddziale Neurologicznym Szpitala Św.Wojciecha w Gdańsku – świadczenie usług medycznych na Oddziale, dyżury. (formularz ofertowy 1)
 2. Lekarzy specjalistów w zakresie medycyny sportowej w Poradni Medycyny Sportowej w Przychodni Przyszpitalnej przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku – świadczenie usług medycznych w Poradni. (formularz ofertowy 2)
 3. Lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku - obszar internistyczny – dyżury. (formularz ofertowy 3)
 4. Lekarzy specjalistów w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni Radiologii Zabiegowej przy Szpitalu in. M.Kopernika w Gdańsku – świadczenie usług medycznych w Pracowni. (formularz ofertowy 4)

Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania do 31.12.2020r.

Wymagania podstawowe:

 1. Posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
 2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, polisy OC oraz szkolenia w zakresie BHP i p/poż (stanowiące załączniki do oferty).
 3. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w zakładzie leczniczym
 4. Wypełnienie formularza ofertowego


Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, telefon 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT w zakresie………………………………” – w terminie do 22.12.2016r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w 22.12.2016r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Amadeusz Pestka
Publikacja dnia: 15.12.2016
Dokument oglądany razy: 623
 
Wersja do druku