RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Konkurs ofert dla Personelu Medycznego z dnia 09.12.2016r. - Rozstrzygnięcie Konkursu


 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o. z dnia 09.12.2016r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wiceprezesa Zarządu nr 60/2016/WM dnia 15.12.2016r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 618, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:

 

Techników elektroradiologii obsługujących angiograf w Pracowni Radiologii Zabiegowej przy ul. Nowe Ogrody 1/6 w Gdańsku, w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej przy Al.Jana Pawła II 50 w Gdańsku, na Bloku Operacyjnym Szpitala Św.Wojciecha w Gdańsku w obszarze kardiochirurgii dziecięcej

 

wybrany został Oferent:

 
 1. Katarzyna Bagińska-Biskupek, ul. Morenowe Wzgórze 26 B/8, 80-283 Gdańsk
 

Oferent proszony jest o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach organizacyjnych Spółki Copernicus PL Sp. z o.o. z dnia 09.12.2016r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wiceprezesa Zarządu nr 60/2016/WM dnia 15.12.2016 r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 618, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:

 

 1. Fizjoterapeuta w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie -usługi fizjoterapii w domu pacjenta
 2. Pielęgniarka w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie - świadczenie usług pielęgniarskich w domu pacjenta

 

wybrani zostali Oferenci:

 

 1. Marcin Kalandyk, ul. Modrzewskiego 11/1, 76-200 Słupsk
 2. Olga Iwanicka, ul. Ceynowy 24, 81-253 Gdynia
 3. Beata Milewczyk, Sulice 18, 84-110 Krokowa
 4. Krystyna Kunda, ul. Jana Pawła II 14/31, 89-604 Chojnice
 5. Lucyna Jelińska, Mściszewice 123, 83-321 Mściszewice
 6. Gabriela Pydyn, ul. Kościuszki 65, 82-433 Mikołajki Pomorskie
 7. Tomasz Kuraśkiewicz, ul. Mickiewicza 27/7, 76-200 Słupsk

 

Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w jednostkach organizacyjnych Spółki Copernicus PL Sp. z o.o. z dnia 09.12.2016r.
i przesunięciu terminu rozstrzygnięcia Konkursu ofert dla techników i personelu medycznego w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wiceprezesa Zarządu nr 60/2016/WM dnia 15.12.2016 r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 618, ze zmianami), oraz Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:

Pielęgniarek operacyjnych na Głównym Bloku Operacyjnym Szpitala im. M.Kopernika w Gdańsku

wybrany został Oferent:
Renata Grzebalska, ul. Świerkowa 2, 83-010 Straszyn


Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla:

 1. Techników elektroradiologii obsługujących angiograf w Pracowni Radiologii Zabiegowej przy ul. Nowe Ogrody 1/6 w Gdańsku, w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej przy Al.Jana Pawła II 50 w Gdańsku, na Bloku Operacyjnym Szpitala Św.Wojciecha w Gdańsku w obszarze kardiochirurgii dziecięcej.
 2. Fizjoterapeutów w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie
 3. Pielęgniarek w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

zostanie rozstrzygnięty w terminie do 30.12.2016r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 09.12.2016r.
dla

PERSONELU MEDYCZNEGO

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 618, ze zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert podmioty :

Konkurs na udzielanie świadczeń dla Personelu medycznego w jednostkach organizacyjnych Spółki:

 1. Technik elektroradiolog obsługujący angiograf w Pracowni Radiologii Zabiegowej przy ul. Nowe Ogrody 1/6 w Gdańsku, w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej przy Al.Jana Pawła II 50 w Gdańsku, na Bloku Operacyjnym Szpitala Św.Wojciecha w Gdańsku w obszarze kardiochirurgii dziecięcej (formularz ofertowy 1)
 2. Fizjoterapeuta w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie – usługi fizjoterapii w domu pacjenta (formularz ofertowy 2)
 3. Pielęgniarka w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie - świadczenie usług pielęgniarskich w domu pacjenta (formularz ofertowy 3)
 4. Pielęgniarka operacyjna na Głównym Bloku Operacyjnym w Szpitalu im. M.Kopernika w Gdańsku - świadczenie usług pielęgniarskich wraz z kierowaniem GBO (formularz ofertowy


Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania, zgodnie ze złożoną ofertą do dnia 31.12.2017r.

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, tel. 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk. Konkurs ofert w zakresie (zakresach) …” – w terminie do 16.12.2016, do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w 16.12.2016r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Amadeusz Pestka
Publikacja dnia: 09.12.2016
Dokument oglądany razy: 1429
 
Wersja do druku