RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Konkurs ofert dla Lekarzy z dn. 07.12.2016 - uzupełniający - Rozstrzygnięcie Konkursu


Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu uzupełniającego Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 07.12.2016r. dla lekarzy Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.


Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Wiceprezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 59/2016/WM z dnia 15.12.2016r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015r, poz. 618 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w:
Pracownia Diagnostyki Obrazowej – Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku
wybrany został Oferent:

 • Małgorzata Kanas, ul. Piaskowe Wzgórze 14, 83-050 Bielkówko

Wybrany Oferent proszony jest o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu uzupełniającego Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 07.12.2016r. dla lekarzy Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.


Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Wiceprezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 59/2016/WM z dnia 15.12.2016r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015r, poz. 618 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w:
1. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku.
- oferty odrzucone

2. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci Szpital im. Kopernika w Gdańsku.
wybrany został Oferent:
Krystyna Zygmuntowicz, ul. Generała Maczka 3/2, 81-417 Gdańsk

3. Poradni Endokrynologicznej.
wybrany został Oferent:
Lesław Grundkowski, ul. Biskupa Wronki 4, Gdańsk

4. Konsultacje w zakresie neurologii dziecięcej, psychiatrii – Spółka Copernicus PL w Gdańsku.
wybrani zostali Oferenci:
a) Agnieszka Matheisel, ul. Cumowników 12, 80-299 Gdańsk
b) Agnieszka Beszczyńska-Joachimiak, ul. Legionów 6/2, 80-441 Gdańsk

5. Lekarzy specjalistów w zakresie neurologii i neurofizjologii w Oddziałach Spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku – wykonywanie śródoperacyjnego monitoringu neurofizjologicznego oraz monitoringu w głębokich stymulacjach mózgu – DBS.
wybrany został Oferent:
Krzysztof Dzięgiel, ul. Wejherowska 59, 81-049 Gdynia

Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 07.12.2016r.
dla
LEKARZY
Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6,

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.),


ogłasza uzupełniający Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.
I. Konkurs na udzielanie świadczeń w jednostkach organizacyjnych Spółki dla:

 1. Lekarzy specjalistów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – Szpital Św.Wojciecha w Gdańsku – dyżury (formularz ofertowy 1)
 2. Lekarzy specjalistów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci Szpital im. Kopernika w Gdańsku – praca w zespole anestezjologów, zabezpieczenie szpitala, praca na Oddziale, dyżury (formularz ofertowy 2)
 3. Lekarzy specjalistów w Poradni Endokrynologicznej – świadczenie usług medycznych w Poradni (formularz ofertowy 3)
 4. Lekarzy specjalistów Pracownia Diagnostyki Obrazowej – Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku – świadczenie usług w Pracowni (formularz ofertowy 4)
 5. Lekarzy specjalistów – konsultacje w zakresie neurologii dziecięcej, psychiatrii – Spółka Copernicus PL w Gdańsku (formularz ofertowy 5)
 6. Lekarzy specjalistów w zakresie neurologii i neurofizjologii w Oddziałach Spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku – wykonywanie śródoperacyjnego monitoringu neurofizjologicznego oraz monitoringu w głębokich stymulacjach mózgu – DBS (formularz ofertowy 6)

Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania do 31.12.2020r.

Wymagania podstawowe:

 1. Posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
 2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, polisy OC oraz szkolenia w zakresie BHP i p/poż (stanowiące załączniki do oferty).
 3. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w zakładzie leczniczym
 4. Wypełnienie formularza ofertowego

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, telefon 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT w zakresie………………………………” – w terminie do 16.12.2016r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w 16.12.2016r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 07.12.2016
Dokument oglądany razy: 909
 
Wersja do druku