RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Konkurs ofert dla Lekarzy z dn. 16.11.2016 - Rozstrzygnięcie konkursu OAiIT


Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu uzupełniającego Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 16.11.2016r. dla lekarzy w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.


Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 65/2016 z dnia 28.11.2016r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015r, poz. 618 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:
Lekarzy Specjalistów, lekarzy posiadających II° specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych - Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku – praca w zespole anestezjologów, zabezpieczenie szpitala, praca na Oddziale, dyżury


zostali wybrani Oferenci:

  1. Witkowska Małgorzata, ul.Wierzbowa 25, 81-558 Gdynia
  2. Jacek Pietras, ul. Wielkopolska 11 A, 80-180 Gdańsk

Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 16.11.2016 r.
dla
LEKARZY
Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6,

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 618, ze zm.),
ogłasza uzupełniający konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.

I. Konkurs uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla:

  1. Lekarzy Specjalistów, lekarzy posiadających II° specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych - Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku – praca w zespole anestezjologów, zabezpieczenie szpitala, praca na Oddziale, dyżury (formularz ofertowy).

Umowy w w/wymienionym zakresie zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania do 31.12.2018r.

Wymagania podstawowe:

  1. Posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
  2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, polisy OC oraz szkolenia w zakresie BHP i p/poż (stanowiące załączniki do oferty).
  3. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w zakładzie leczniczym.
  4. Wypełnienie formularza ofertowego.

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, telefon 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT w zakresie………………………………” – w terminie do 28.11.2016r. do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w 28.11.2016r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 16.11.2016
Dokument oglądany razy: 719
 
Wersja do druku