RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert- pielęgniarki


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.

KONKURS DLA PERSONELU MEDYCZNEGO
w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku

Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 01 lipca 2016r.- działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zmianami), regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:

I. Jednostek organizacyjnych Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku dla pielęgniarek szczególnie w:
• Pracowni Radiologii Zabiegowej

wybrani zostali następujący oferenci:

1. Bagińska Irena- 84-232 Rumia, ul. Gdańska 16/20

Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.

KONKURS DLA PERSONELU MEDYCZNEGO
w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku
Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 01 lipca 2016r.- działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2015r., poz.618, ze zmianami), regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:

I. Oddziały szpitalne Szpitala Św.Wojciecha w Gdańsku dla pielęgniarek, położnych w zakresie – kontraktowych dyżurów :
• Blok Operacyjny - pielęgniarka anestozjologiczna
Do zakontraktowania 240 h/miesięcznie.
• Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP
Do zakontraktowania 192 h/miesięcznie.


wybrani zostali następujący oferenci:

 1. Rurys Anna- 80-457 Gdańsk, ul. Majewskich 22/410
 2. Nalikowska Iwona- 80-462 Gdańsk, Al.Jana Pawła II 4H/8
 3. Staszyńska Magdalena, 82-300 Elbląg, ul. Ignacego Kraszewskiego 40

Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@wss.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

Unieważnienie postępowania konkursowego
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dla pielęgniarek w Pracowni Endoskopii Szpitala im. M Kopernika w Gdańsku


Prezes Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6


działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 618, ze zm.) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych


UNIEWAŻNIA

postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 27.06.2016 r. na świadczenie usług zdrowotnych w Pracowni Endoskopii Szpitala M. Kopernika w Gdańsku

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla PERSONELU MEDYCZNEGO

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

Przesuwa termin rozstrzygnięcia w Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla:


I. Jednostki organizacyjne Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku dla pielęgniarek szczególnie w:
• Pracowni Endoskopii
Do zakontraktowania 160 h/miesięcznie.

• Pracowni Radiologii Zabiegowej

II. Oddziały szpitalne Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku dla pielęgniarek w zakresie – kontraktowych dyżurów
• Blok Operacyjny - pielęgniarka anestozjologiczna
Do zakontraktowania 240 h/miesięcznie.
• Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP
Do zakontraktowania 192 h/miesięcznie.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.copernicus.gda.pl w terminie do 19.07.2016r.

 Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

Przesuwa termin rozstrzygnięcia w Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla:


I. Jednostki organizacyjne Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku dla pielęgniarek
szczególnie w:

 • Pracowni Endoskopii Do zakontraktowania 160 h/miesięcznie.
 • Pracowni Radiologii Zabiegowej

II. Oddziały szpitalne Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku dla pielęgniarek w zakresie – kontraktowych dyżurów

 • Blok Operacyjny - pielęgniarka anestozjologiczna Do zakontraktowania 240 h/miesięcznie.
 • Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP Do zakontraktowania 192 h/miesięcznie.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.copernicus.gda.pl w terminie do 13.07.2016r.

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 27.06.2016 r.
dla

 

PERSONELU MEDYCZNEGO

 

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.z 2015r., poz. 618, ze zm.)

 

ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.z 2015r., poz. 618, ze zm.) w:

 

 1. Jednostki organizacyjne Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku dla pielęgniarek szczególnie w:
  • Pracowni Endoskopii (Formularz 1)
  • Do zakontraktowania 160 h/miesięcznie.
  • Pracowni Radiologii Zabiegowej (Formularz 2)
 2. Oddziały szpitalne Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku dla pielęgniarek w zakresie – kontraktowych dyżurów (Formularz 1)
  • Blok Operacyjny - pielęgniarka anestozjologiczna
  • Do zakontraktowania 240 h/miesięcznie.
  • Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP
  • Do zakontraktowania 192 h/miesięcznie.

 

 1. Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej(tj. Dz.U.z 2015r., poz. 618, ze zm.).
 2. Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, wzorem umowy oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.
 3. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.
 4. Z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert, Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert, wzorem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się w Dziale Kadr i Płac - ul. Nowe Ogrody 1-6, pokój nr 114, tel. 58 764-03-68 w godzinach 7.30–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Formularz ofertowy dostępny jest także na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT + NAZWA SZPITALA” – w terminie do 01.07.2016 r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.

 

Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w terminie do 7 dni licząc od dnia 01.07.2016r. - na stronie internetowej. Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres:

 

 • od dnia podpisania do 31.12.2017r.

 

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

 

 

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 28.06.2016
Dokument oglądany razy: 1286
 
Wersja do druku