RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie konkursu lekarze SOR Szpital Św.Wojciecha


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dla lekarzy w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.


Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 30.06.2016 r. Nr 28/2016 - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015r, poz.618 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na 0udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:

2. Lekarzy Specjalistów, lekarzy posiadających II° specjalizacji, lekarzy posiadających I° specjalizacji, lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej – Szpitalny Oddział Ratunkowy - Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku – DYŻURY - w obszarze konsultacyjnym z zakresu chirurgii ogólnej

wybrani zostali oferenci:

 1. Mariusz Wiecha, ul. Myśliwska 80 A/9, 80-283 Gdańsk
 2. Maciej Skarżyński, ul. Polanki 125/18, 80-322 Gdańsk

 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dla lekarzy w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.


Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 30.06.2016 r. Nr 28/2016 - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015r, poz.618 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:

2. Lekarzy Specjalistów, lekarzy posiadających II° specjalizacji, lekarzy posiadających I° specjalizacji, lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej– Szpitalny Oddział Ratunkowy - Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku – DYŻURY - w obszarze konsultacyjnym z zakresu chirurgii ogólnej (formularz ofertowy 2).

wybrany został oferent:

 1. Krauze Magdalena – ul. Seweryna Goszczyńskiego 24 lok. 8, 80-134 Gdańsk

 

OGŁOSZENIE
Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.618, z późn. zmianami)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o. dla:

 

 1. Lekarzy Specjalistów, lekarzy posiadających II° specjalizacji, lekarzy posiadających I° specjalizacji, lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej– Szpitalny Oddział Ratunkowy - Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku – DYŻURY - w obszarze konsultacyjnym z zakresu chirurgii ogólnej (formularz ofertowy 1).
 2. Lekarzy Specjalistów, lekarzy posiadających II° specjalizacji, lekarzy posiadających I° specjalizacji, lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej– Szpitalny Oddział Ratunkowy - Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku – DYŻURY - w obszarze konsultacyjnym z zakresu chirurgii ogólnej (formularz ofertowy 2).

  Wymagania podstawowe:

 1. Prawo Wykonywania Zawodu bez ograniczeń
 2. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do orzekania o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZUS ZLA.
 4. Zaświadczenie od lekarza profilaktyka o zdolności wykonywania zawodu lekarza.
 5. Oświadczenie o gotowości pracy w systemie dyżurowym.
 6. Oświadczenie o gotowości udzielanie konsultacji na innych oddziałach Spółki.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa zawodowe i umyślne.

  Wymagania inne (dodatkowo oceniane):

 1. Posiadanie dodatkowej/ych specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej.
 2. Posiadanie zaświadczeń o umiejętnościach w zakresie:
  • Ultrasonografii (Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego)
  • Endoskopii Przewodu Pokarmowego (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii)
  • Wideochirurgii (histeroskopia, kolposkopia),
  • Inne (proszę wpisać w formularzu ofertowym)

 

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

 

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Kadr i Płac Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

 

Oferty należy składać na formularzach Udzielającego Zamówienie w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT (wpisać zakres oferty)” – w terminie do 30.06.2016r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.

 

Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

 

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w 30.06.2016r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w terminie do 7 dni od dnia zakończenia składania ofert. Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:

 • od dnia podpisania do 31.12.2018r.

 

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 23.06.2016
Dokument oglądany razy: 1435
 
Wersja do druku