RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

KONKURS OFERT - PSYCHOLOG - SPÓŁKA - Rozstrzygnięcie konkursu


 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r. Nr 27/2016 - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2015r, poz.618 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:

 

Magistra psychologii

 

Wybrany został oferent:

 
  1. Magda Mikołajczyk, zam. ul. Marsa 24 B/1, 80-299 Gdańsk
 

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 618, z późn. zmianami)


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o. dla:
Mgr psychologii
Wymagania podstawowe:

  1. Tytuł magistra psychologii
  2. Dokumenty rejestrowe dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej
  3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa zawodowe i umyślne

Wymagania inne - potwierdzone oświadczeniem (dodatkowo oceniane)

  1. Doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej
  2. Doświadczenie w prowadzeniu terapeutycznych treningów relaksacyjnych
  3. Inne (proszę wpisać w formularzu ofertowym)

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Kadr i Płac Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).


Oferty należy składać na formularzach Udzielającego Zamówienie w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT (wpisać zakres oferty)” – w terminie do 24 czerwca 2016r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej w terminie do 7 dni od dnia zakończenia składania ofert.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:
Od dnia podpisania do 30.06.2017r.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu

Pliki do pobrania:

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 17.06.2016
Dokument oglądany razy: 692
 
Wersja do druku