RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.


Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 15.04.16 r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ((tj. Dz. U. z 2015r., poz. 618, ze zm.), oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:


Lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej – Zakład Diagnostyki Obrazowej Spółki


wybrany został oferent:

 1. Olechnicka Agnieszka – 81-189 Gdynia, ul. Maciejewicza 15A/4

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.z 2015r., poz. 618, ze zm.),


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.
dla:
Lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej – Zakład Diagnostyki Obrazowej Spółki

Wymagania podstawowe:

 1. Prawo Wykonywania Zawodu bez ograniczeń
 2. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do orzekania o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZUS ZLA.
 4. Zaświadczenie od lekarza profilaktyka o zdolności wykonywania zawodu lekarza.
 5. Oświadczenie o gotowości pracy w systemie dyżurowym.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa zawodowe i umyślne.
 7. Zaświadczenie o odbyciu kursu ochrony radiologicznej (dot. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu)


Wymagania inne (dodatkowo oceniane):

 1. Posiadanie zaświadczeń u umiejętnościach w zakresie:
  • Ultrasonografii (Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego)
  • Endoskopii Przewodu Pokarmowego (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii)
  • Inne (proszę wpisać w formularzu ofertowym)


Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Kadr i Płac Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).
Oferty należy składać na formularzach Udzielającego Zamówienie w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT (wpisać zakres oferty)” – w terminie do 15.04.2016 r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 15.04.2016 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej.
Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:

 • od dnia podpisania do 31.12.2018 r.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 11.04.2016
Dokument oglądany razy: 637
 
Wersja do druku