RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

rozstrzygnięcie konkursu


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dla lekarzy w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 30.03.2016r. - •działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:


Dla:

 1. Lekarzy specjalistów, specjalistów II° lub I° lub w trakcie specjalizacji z zakresu neonatologii – Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków – Szpital M. Kopernika - świadczenie usług w oddziale + dyżury w oddziale.
 2. Lekarzy Specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych lub kardiologii lub w trakcie specjalizacji (po drugim roku zaawansowania w specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych) - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii – Szpital M. Kopernika, Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Św. Wojciecha – świadczenie usług w oddziale + dyżury w oddziale + dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w obszarze konsultacyjnym.
 3. Lekarzy Specjalistów, specjalistów II° lub I° lub w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej - Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Św. Wojciecha.
 4. Lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii – świadczenia w Poradni Gastroenterologicznej Dorosłych Spółki
 5. Lekarzy specjalistów z zakresu okulistyki - Oddział Okulistyczny Szpital św. Wojciecha
 6. Lekarzy specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa – Oddział Ginekologiczno - Położniczy Szpitala M. Kopernika w Gdańsku

W zakresie: Ad 6

Wybrani zostali następujący oferenci:

 1. Kosowicz Krystyna – 81-881 Sopot, ul. Kolberga 18b/8
 2. Albrzykowska Weronika- 80-364 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 30a/12

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dla lekarzy w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 30.03.201r. - •działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:


Dla:

 1. Lekarzy specjalistów, specjalistów II° lub I° lub w trakcie specjalizacji z zakresu neonatologii – Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków – Szpital M. Kopernika - świadczenie usług w oddziale + dyżury w oddziale.
 2. Lekarzy Specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych lub kardiologii lub w trakcie specjalizacji (po drugim roku zaawansowania w specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych) - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii – Szpital M. Kopernika, Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Św. Wojciecha – świadczenie usług w oddziale + dyżury w oddziale + dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w obszarze konsultacyjnym.
 3. Lekarzy Specjalistów, specjalistów II° lub I° lub w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej - Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Św. Wojciecha.
 4. Lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii – świadczenia w Poradni Gastroenterologicznej Dorosłych Spółki
 5. Lekarzy specjalistów z zakresu okulistyki - Oddział Okulistyczny Szpital św. Wojciecha
 6. Lekarzy specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa – Oddział Ginekologiczno - Położniczy Szpitala M. Kopernika w Gdańsku


I. W zakresie: Ad1, Ad3, Ad4,

Wybrani zostali następujący oferenci:

 1. Pazurkiewicz- Sierżant Hanna - ul. Stanisława Lema 30, 80-126 Gdańsk
 2. Hryniewicz-Fiedorowicz Piotr – ul. Janki Bryla 8c/20, 81-577 Gdynia
 3. Jankowska Katarzyna – ul. Królewskie Wzgórze 13/41, 80-283 Gdańsk
 4. Pik-Jerszewska Magdalena – 80-283 Gdańsk, ul. Myśliwska 91C/3

II. W zakresie: Ad2 i Ad5 – brak ofert
III. W zakresie: Ad6 – rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 14 dni licząc od 30.03.2016 r.

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r.. poz.217, z późn. zmianami)


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Szpitala im. M. Kopernika oraz Szpitala Św. Wojciecha dla:

 1. Lekarzy specjalistów, specjalistów II° lub I° lub w trakcie specjalizacji z zakresu neonatologii – Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków – Szpital M. Kopernika - świadczenie usług w oddziale + dyżury w oddziale ( formularz ofertowy 1)
 2. Lekarzy Specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych lub kardiologii lub w trakcie specjalizacji (po drugim roku zaawansowania w specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych) - Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii – Szpital M. Kopernika, Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Św. Wojciecha – świadczenie usług w oddziale + dyżury w oddziale + dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w obszarze konsultacyjnym ( formularz ofertowy 2)
 3. Lekarzy Specjalistów, specjalistów II° lub I° lub w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej - Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Św. Wojciecha – dyżury ( formularz ofertowy 3)
 4. Lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii – świadczenia w Poradni Gastroenterologicznej Dorosłych Spółki (formularz ofertowy 4)
 5. Lekarzy specjalistów z zakresu okulistyki - Oddział Okulistyczny Szpital św. Wojciecha – - dyżury (formularz ofertowy 5)
 6. Lekarzy specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa – Oddział Ginekologiczno - Położniczy Szpitala M. Kopernika w Gdańsku – dyżury (formularz ofertowy 5)

Wymagania podstawowe:

 1. Prawo Wykonywania Zawodu bez ograniczeń
 2. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do orzekania o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZUS ZLA.
 4. Zaświadczenie od lekarza profilaktyka o zdolności wykonywania zawodu lekarza.
 5. Oświadczenie o gotowości pracy w systemie dyżurowym.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa zawodowe i umyślne.
 7. Zaświadczenie o odbyciu kursu ochrony radiologicznej (dot. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu)


Wymagania inne (dodatkowo oceniane):

 1. Posiadanie zaświadczeń o umiejętnościach w zakresie:
  • Ultrasonografii (Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego)
  • Endoskopii Przewodu Pokarmowego (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii)
  • Inne (proszę wpisać w formularzu ofertowym)

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Kadr i Płac Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).


Oferty należy składać na formularzach Udzielającego Zamówienie w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT (wpisać zakres oferty)” – w terminie do 30.03.2016 r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 30.03.2016 r., o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej.
Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:

od dnia podpisania do:

 • Ad 2, Ad 3, Ad 4, Ad 5: 31.12.2018 r.
 • Ad 1 i Ad 6: 31.12.2016 r.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 18.03.2016
Dokument oglądany razy: 1028
 
Wersja do druku