RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla lekarzy - Spółka Copernicus


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dla lekarzy w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.


Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 25.02.16 r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:


Dla:

 1. Lekarzy specjalistów z zakresu urologii – świadczenie usług w oddziale + dyżury w Oddziale Urologii Szpitala Św. Wojciecha
 2. Lekarzy specjalistów z zakresu urologii – świadczenie usług w Poradni Urologicznej Przychodni Przyszpitalnej
 3. Lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej – Zakład Diagnostyki Obrazowej Spółki
 4. Lekarzy specjalistów z radioterapii lub onkologii klinicznej – świadczenie usług w Poradni Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Onkologii
 5. Dla lekarzy specjalistów z zakresu hematologii– wykonywanie świadczeń w Poradni Hematologicznej Spółki Wojewódzkiego Centrum Onkologii
 6. Lekarzy Specjalistów, specjalistów I° lub II° z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu – świadczenie usług medycznych w Poradni Urazowo - Ortopedycznej – Przychodnia Przyszpitalna przy ul. Powstańców Warszawskich ½
 7. Dla lekarzy specjalistów z neurologii – świadczenie usług w Klinicznym Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz w Oddziale Neurochirurgii Szpitala M. Kopernika
 8. Lekarzy specjalistów z anestezjologii intensywnej terapii – świadczenia w Poradni Leczenia Bólu przy ul. Powstańców Warszawskich ½
 9. Dla lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny paliatywnej– wykonywanie świadczeń w Poradni Medycyny Paliatywnej Spółki przy Al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku
 10. Lekarzy Specjalistów, specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych dziedzin pokrewnych - Oddziały Chorób Wewnętrznych Szpitala Św. Wojciecha – świadczenie usług w oddziale + dyżury w oddziale + dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w obszarze konsultacyjnym
 11. Lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii – świadczenia w Poradniach Gastroenterologicznych Spółki
 12. Lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii – wykonywanie badań w Pracowni Endoskopowej Dorosłych – Szpital Św. Wojciecha
 13. Lekarzy specjalistów z zakresu kardiologii – wykonywanie świadczeń w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Szpitala M. Kopernika + diagnostyka kardiologiczna


Wybrani zostali następujący oferenci:

 1. Kizielewicz Anna – 80-360 Gdańsk, ul. B. Krzywoustego 19B/18
 2. Borkusiewicz Katarzyna – 80-225 Gdańsk, ul. Topolowa 8/9 m 23
 3. Milewski Karol – 76-217 Siemianice, ul. Miętowa 56
 4. Wypych Joanna – 81-881 Sopot, ul. Oskara Kolberga 31 lok 44
 5. Gryncewicz Andrzej – 80-234 Gdańsk, ul. Karola Olszewskiego 1 lok. 3
 6. Dobies Anna – 81—603 Gdynia, ul. Kamrowskiego 5A/9
 7. Korybalski Bartłomiej – 80-395 Gdańk, ul. Olsztyńska 3C 124
 8. Matyśniak Krzysztof – 83-400 Kościerzyna, ul. Mickiewicza 2
 9. Baluta Małgorzata – 80-322 Gdańsk, ul. Leśna 4/1
 10. Dec Michał – 80-126 Gdańsk, ul. Myśliwska 26B/10
 11. Chełstowska Mirosława - 80-177 Gdańsk, ul. Poziomkowa 16
 12. Piotrkowski Maciej- 80-394 Gdańsk, ul. Bydgoska 4/27
 13. Kolarz Krzysztof – 80 – 350 Gdańsk, ul. Chłopska 60
 14. Łabuć Agnieszka – 80-423 Gdańsk, ul. Chrobrego 44/5
 15. Kubik Marcin – 81-462 Gdynia, ul. Powstania Śląskiego 8A/2
 16. Klejnotowska Alicja – 76-200 Słupsk, ul. Jana Kazimierza 16
 17. Gorczyca Marcin – 80-214 Gdańsk, ul. Mariana Smoluchowskiego 7 lok. 38

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r.. poz.217, z późn. zmianami)


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.
Dla:

 1. Lekarzy specjalistów z zakresu urologii – świadczenie usług w oddziale + dyżury w Oddziale Urologii Szpitala Św. Wojciecha ( załącznik nr 1)
 2. Lekarzy specjalistów z zakresu urologii – świadczenie usług w Poradni Urologicznej Przychodni Przyszpitalnej ( załącznik nr 2)
 3. Lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej – Zakład Diagnostyki Obrazowej Spółki( załącznik nr 3)
 4. Lekarzy specjalistów z radioterapii lub onkologii klinicznej – świadczenie usług w Poradni Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Onkologii ( załącznik nr 4)
 5. Dla lekarzy specjalistów z zakresu hematologii– wykonywanie świadczeń w Poradni Hematologicznej Spółki Wojewódzkiego Centrum Onkologii ( załącznik nr 2)
 6. Lekarzy Specjalistów, specjalistów I° lub II° z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu – świadczenie usług medycznych w Poradni Urazowo - Ortopedycznej – Przychodnia Przyszpitalna przy ul. Powstańców Warszawskich ½ (załącznik nr 2)
 7. Dla lekarzy specjalistów z neurologii – świadczenie usług w Klinicznym Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz w Oddziale Neurochirurgii Szpitala M. Kopernika( załącznik 5)
 8. Lekarzy specjalistów z anestezjologii intensywnej terapii – świadczenia w Poradni Leczenia Bólu przy ul. Powstańców Warszawskich ½ (załącznik nr 2)
 9. Dla lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny paliatywnej– wykonywanie świadczeń w Poradni Medycyny Paliatywnej Spółki przy Al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku (załącznik nr 6)
 10. Lekarzy Specjalistów, specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych dziedzin pokrewnych - Oddziały Chorób Wewnętrznych Szpitala Św. Wojciecha – świadczenie usług w oddziale + dyżury w oddziale + dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w obszarze konsultacyjnym (załącznik nr 7)
 11. Lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii – świadczenia w Poradniach Gastroenterologicznych Spółki (załącznik nr 2)
 12. Lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii – wykonywanie badań w Pracowni Endoskopowej Dorosłych – Szpital Św. Wojciecha (załącznik nr 8).
 13. Lekarzy specjalistów z zakresu kardiologii – wykonywanie świadczeń w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Szpitala M. Kopernika + diagnostyka kardiologiczna( załącznik nr 9).

Wymagania podstawowe:

 1. Prawo Wykonywania Zawodu bez ograniczeń
 2. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do orzekania o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZUS ZLA.
 4. Zaświadczenie od lekarza profilaktyka o zdolności wykonywania zawodu lekarza.
 5. Oświadczenie o gotowości pracy w systemie dyżurowym.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa zawodowe i umyślne.
 7. Zaświadczenie o odbyciu kursu ochrony radiologicznej (dot. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu)


Wymagania inne (dodatkowo oceniane):

 1. Posiadanie zaświadczeń u umiejętnościach w zakresie:
  • Ultrasonografii (Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego)
  • Endoskopii Przewodu Pokarmowego (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii)
  • Inne (proszę wpisać w formularzu ofertowym)

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Kadr i Płac Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).


Oferty należy składać na formularzach Udzielającego Zamówienie w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT (wpisać zakres oferty)” – w terminie do 25.02.2016 r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 25.02.2016 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w terminie do 5 dni od rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:

AD1, AD2, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AD9, AD10, AD11, AD12, AD 13 – od dnia podpisania do 31.12.2018 r.


AD3- od dnia podpisania do 31.12.2016 r.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 16.02.2016
Dokument oglądany razy: 2295
 
Wersja do druku