RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - ZDOD


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.

KONKURS DLA PIELĘGNIAREK W ZDOD
KOORDYNACJA W ZDOD

Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 18 grudnia 2015 r.- działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w konkursie dla:

I. Pielęgniarek (opieka nad pacjentem w domu) w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie
II. Na Koordynację w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie.


wybrani zostali następujący oferenci:

I. Pielęgniarek (opieka nad pacjentem w domu) w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

 1. Przemysław Biedrowski – ul. Piecewska 33/113, 82-880 Gdańsk
 2. Joanna Cydejko – ul. Makowa 16, 83-000 Juszkowo
 3. Zofia Huzior- Baran – ul. Liliowa 19, 83-031 Różyny
 4. Beata Kołaczyńska – ul. Murzyńskiego 8E/19, 80-462 Gdańsk
 5. Elżbieta Krupiczojć - Graf – ul. Nieborowska 18/6, 80-034 Gdańsk
 6. Renata Pek – Nowa Wieś 14, 83-400 Kościerzyna
 7. Renata Urbańska – ul. Studzienna 15, 84-207 Koleczkowo
 8. Barbara Poznańska – ul. Wiśniowa 39, 76-200 Słupsk
 9. Joanna Seremak – ul. Brzechwy 5/62, 81-590 Gdynia
 10. Ewa Świat – ul. Wyszyńskiego 5/34, 82-100 Nowy Dwór Gdański
 11. Agnieszka Więckiewicz – ul. Starogardzka 83/11, 80-180 Gdańsk


II. Na Koordynację w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

wybrany został następujący oferent:


Elżbieta Krupiczojć - Graf – ul. Nieborowska 18/6, 80-034 Gdańsk

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6


Przesuwa termin rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla:

 1. Pielęgniarek (opieka nad pacjentem w domu) w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie
 2. Na Koordynację w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej www.copernicus.gda.pl w terminie do 30.12.2015 r.

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6


działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r.. poz.217, z późn. zmianami)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla:

1. Pielęgniarek (opieka nad pacjentem w domu) w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie
2. Na Koordynację w Zespole Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie


Wymagania podstawowe:

 1. Prawo Wykonywania Zawodu bez ograniczeń
 2. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej/ Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Pielęgniarskiej/Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 3. Zaświadczenie od lekarza profilaktyka o zdolności wykonywania zawodu.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa zawodowe i umyślne.

Wymagania inne (dodatkowo oceniane):


Posiadanie dodatkowej/ych specjalizacji.

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.


Regulamin konkursu, Zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Kadr i Płac Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

Oferty należy składać na formularzach Udzielającego Zamówienie w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT zakresie…………………………..” – w terminie 18.12.2015 r., do godz. 13.30 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.00.

Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 18.12.2015 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.


O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w terminie do 7 dni od otwarcia ofert - na stronie internetowej.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:

 • od dnia podpisania do 30.06.2017 r.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 08.12.2015
Dokument oglądany razy: 1457
 
Wersja do druku