RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o. dla Neurologopedów


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.
dla Neurologopedów

Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 30 września 2014r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla Neurologopedów z doświadczeniem w zakresie neurologopedii, logopedii


Wybrani zastali następujący oferenci:

  1. Irmina Neubauer – 80-680 Gdańsk, ul. Promienista 6/2
  2. Izabela Mawlichanów – 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Cyprysowa 2B/5

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 456 z późn. zmianami)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla:

Neurologopedów z doświadczeniem w zakresie neurologopedii, logopedii w celu zabezpieczenia jednostek organizacyjnych działających w strukturach COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Kadr i Płac Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT” – w terminie do 30.10.2015 r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wymienione świadczenia odbędzie się w dniu 30.10.2015 r. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w terminie do 21 dni od otwarcia ofert - na stronie internetowej.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres:

  • od dnia podpisania do 31.12.2017 r.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 20.10.2015
Dokument oglądany razy: 1075
 
Wersja do druku