RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Konkurs z dnia 03.08.2015


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dla
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
w zakresach :

 1. Oddziały szpitalne Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku dla pielęgniarek, położnych w zakresie – kontraktowych dyżurów pielęgniarskich;
  • Kardiochirurgia dla Dzieci
  • Chirurgia Ogólna
  • Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii
  • Neurologiczny (w tym Udarowy)
  • Pediatria
 2. Oddziały szpitalne, bloki operacyjne, pracownie Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku dla pielęgniarek, położnych w zakresie – kontraktowych dyżurów pielęgniarskich;
  • Blok Operacyjny
  • Chirurgiczny Ogólny
  • Chorób Wewnętrznych I
  • Chorób Wewnętrznych III
  • Okulistyczny dla Dzieci
  • Kardiologiczny
  • Neurologiczny
  • Stacja Dializ
  • Pracownia Kardiologii Inwazyjnej
 3. Pracownia Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku dla techników elektroradiologii w zakresie – dyżurów kontraktowych;

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa COPERNICUS PL sp. z o.o. w Gdańsku – (nr 37/2015/WM) działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert
wybrani zostali następujący oferenci:

 1. Choroszucha Beata - ul. Budapesztańska 9/13 , 80 – 288 Gdańsk
 2. Gabryelczyk Magdalena - ul. Sandomierska 1a/3, 81-508 Gdynia
 3. Olkowska Maria - ul. Dąbrowskiego 20/5, 82-100 Nowy Dwór Gdański
 4. Chojecka Sylwia - ul. Beniowskiego 11a/10 , 81-226 Gdynia
 5. Pokrzywko Katarzyna - ul. Wyszyńskiego 121/2, 65-536 Zielona Góra
 6. Tobolska Bożena - ul. Kochanowskiego 39a/2, 80-402 Gdańsk
 7. Zawadzka Alicja - ul. Filipowskiego 3/6, 81-578 Gdynia
 8. Serkowski Patryk - ul. Szkolna 20, 83-307 Kiełpino
 9. Oficjalska Małgorzata - ul. Łanowa 36, 80-777 Gdańsk
 10. Sarrach Ewa - ul. Broniewskiego 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański
 11. Andrzejczyk Natalia - ul. Jagiellonki 41/1, 80-034 Gdańsk
 12. Kalkowska Jolanta - ul. Żwirowa 20/15, 84-230 Rumia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 3 sierpnia 2015r.

dla

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

na podstawie :
działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 456 z późn. zmianami)

ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
i zaprasza do składania ofert podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
( Dz. U. 2013 nr 217 )

w zakresach :

 1. Oddziały szpitalne Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku dla pielęgniarek, położnych w zakresie – kontraktowych dyżurów pielęgniarskich;
  • Kardiochirurgia dla Dzieci
  • Chirurgia Ogólna
  • Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii
  • Neurologiczny (w tym Udarowy)
  • Pediatria
 2. Oddziały szpitalne, bloki operacyjne, pracownie Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku dla pielęgniarek, położnych w zakresie – kontraktowych dyżurów pielęgniarskich;
  • Blok Operacyjny
  • Chirurgiczny Ogólny
  • Chorób Wewnętrznych I
  • Chorób Wewnętrznych III
  • Okulistyczny dla Dzieci
  • Kardiologiczny
  • Neurologiczny
  • Stacja Dializ
  • Pracownia Kardiologii Inwazyjnej
 3. Pracownia Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku dla techników elektroradiologii w zakresie – dyżurów kontraktowych;


Umowy zawarte będą od daty podpisania do dnia 31.12.2017 r.

 1. Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 nr 217).
 2. Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, wzorem umowy oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.
 3. Z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert, Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert, wzorem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się w Dziale Kadr i Płac - ul. Nowe Ogrody 1-6, pokój nr 114, tel.58 764-03-68 w godzinach 7.30–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Formularz ofertowy dostępny będzie także na stronie internetowej: copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).
 4. Oferty należy składać w zamkniętej opisanej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem wraz z oznaczeniem „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ……” wyłącznie w Kancelarii Szpitala im. Mikołaja Kopernika ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku do dnia 10.08.2015r. do godz.1300. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu do Spółki.
 5. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Szpitala im. Mikołaja Kopernika ul. Nowe Ogrody 1-6 w Sali Konferencyjnej na I piętrze, w dniu 10.08.2015 r. o godz. 13.30 przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej Spółki.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w terminie do 14 dni od otwarcia ofert - na stronie internetowej
 7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające wszystkie dane, o których mowa w Regulaminie przeprowadzenia konkursu ofert, złożone na formularzu udostępnionym przez Ogłaszającego konkurs.
 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 9. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert lub ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu - bez podania przyczyny,
 10. przeprowadzenia negocjacji z oferentami w przypadku złożenia ofert równorzędnych lub w przypadku złożenia ofert w ilości przekraczającej potrzeby Ogłaszającego konkurs, celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
 11. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w przypadku nie podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na przedmiotowe świadczenia zdrowotne.
 12. Decyzje Komisji konkursowej powołanej przez Ogłaszającego konkurs w celu przeprowadzenia ww. konkursu ofert, stają się prawomocne z chwilą ich zatwierdzenia przez Zarząd Spółki.
 13. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 03.08.2015
Dokument oglądany razy: 1918
 
Wersja do druku