RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy. Konkurs z dnia 09.07.2015


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy.

Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 30 września 2014r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w zakresach:

Dla:

 1. Lekarzy Specjalistów, specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej – w obszarze konsultacyjnym - Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala M. Kopernika
 2. Lekarzy Specjalistów, specjalistów I° lub II° z zakresu chorób wewnętrznych – świadczenie usług medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
 3. Lekarzy Specjalistów, specjalistów I° lub II° z zakresu neurochirurgii – świadczenie usług medycznych w Oddziale Neurochirurgii Szpitala M. Kopernika
 4. Lekarzy Specjalistów, specjalistów I° lub II° z zakresu neurochirurgii – świadczenie usług medycznych w Poradni Neurochirurgicznej Przychodni Przyszpitalnej przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2

wybrani zostali oferenci:

 1. Rułkowski Marek – ul. Pogodna 1/2, 81-736 Sopot
 2. Ludynia Witold - Pręgowo, ul. Południowa 2, 83-050 Kolbudy
 3. Pierzak Olaf - ul. Wincentego Wnuka 10 lok. S1S2, 98-200 Sieradz
 4. Szczeba Andrzej – 80-126 Gdańsk, ul. Myśliwska 24D/9Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r.. poz.217, z późn. zmianami)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Szpitala im. M. Kopernika
Dla:

 1. Lekarzy Specjalistów, specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej – w obszarze konsultacyjnym - Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala M. Kopernika
 2. Lekarzy Specjalistów, specjalistów I° lub II° z zakresu chorób wewnętrznych – świadczenie usług medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
 3. Lekarzy Specjalistów, specjalistów I° lub II° z zakresu neurochirurgii – świadczenie usług medycznych w Oddziale Neurochirurgii Szpitala M. Kopernika
 4. Lekarzy Specjalistów, specjalistów I° lub II° z zakresu neurochirurgii – świadczenie usług medycznych w Poradni Neurochirurgicznej Przychodni Przyszpitalnej przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2

Wymagania podstawowe:

 1. Prawo Wykonywania Zawodu bez ograniczeń
 2. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do orzekania o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZUS ZLA.
 4. Zaświadczenie od lekarza profilaktyka o zdolności wykonywania zawodu lekarza.
 5. Oświadczenie o gotowości pracy w systemie dyżurowym.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa zawodowe i umyślne.
 7. Zaświadczenie o odbyciu kursu ochrony radiologicznej (dot. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu)

Wymagania inne (dodatkowo oceniane):

 1. Posiadanie zaświadczeń u umiejętnościach w zakresie:
  • Ultrasonografii (Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego)
  • Endoskopii Przewodu Pokarmowego (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii)
  • Inne (proszę wpisać w formularzu ofertowym)

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Kadr i Płac Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).


Oferty należy składać na formularzach Udzielającego Zamówienie w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT (wpisać zakres oferty)” – w terminie do 17.07.2015 r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 17.07.2015 r., o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:

 • Od dnia podpisania do 31.12.2016

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 09.07.2015
Dokument oglądany razy: 1129
 
Wersja do druku