RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o. Konkurs z 21.05.2015


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w
przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy.

Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 30 września 2014r.- działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych przez lekarzy:

Dla:

 1. Lekarzy Specjalistów w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub specjalistów w dziedzinie pediatrii z jednoczesnym posiadaniem tytułu specjalisty w dziedzinie kardiologii oraz z odpowiednim doświadczeniem w:
  • wykonywaniu zabiegów kardiologii inwazyjnej u dzieci
  • wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej 150 procedur kardiologicznych u dzieci, w tym co najmniej 50 procedur interwencyjnych - Pracownia Radiologii Zabiegowej – Szpital M. Kopernika
 2. Lekarzy specjalistów z zakresu radiologii zabiegowej z doświadczeniem w:
  • wykonywaniu endowaskularnych zabiegów śródmózgowych,
  • wykonujący w ostatnich 12 miesiącach co najmniej 100 zabiegów przezskórnych, w tym co najmniej 50 samodzielnie oraz co najmniej 300 angiografii wykonanych samodzielnie
  • mający doświadczenie w prowadzeniu trombolizy wewnątrznaczyniowej
  • posiadający zaświadczenie potwierdzające 2 letni staż pracy w zakresie wykonywanych procedur, o których mowa w §6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej i terapii radioizotopowe chorób nienowotworowych, poświadczone przez odpowiedniego Konsultanta Wojewódzkiego z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – Pracowania Radiologii Zabiegowej.


wybrani zostali oferenci:

 1. Cezary Wałęsa – 85-603 Bydgoszcz, ul. Stanisława Małachowskiego 1 lok 2
 2. Rolad Fiszer – 80-116 Gdańsk, ul. Szara 22/3
 3. Grażyna Brzezińska-Rajszyn – 02-511 Warszawa ul. Belgijska 3/20A
 4. Adam Leszek Zapaśnik – 81-472 Gdynia, ul. Legionów 102C/65

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r.. poz.217, z późn. zmianami)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o. w zakresach:

I. Konkurs na udzielanie świadczeń w oddziałach szpitalnych
Dla:

 1. Lekarzy Specjalistów w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub specjalistów w dziedzinie pediatrii z jednoczesnym posiadaniem tytułu specjalisty w dziedzinie kardiologii oraz z odpowiednim doświadczeniem w:
  • wykonywaniu zabiegów kardiologii inwazyjnej u dzieci
  • wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej 150 procedur kardiologicznych u dzieci, w tym co najmniej 50 procedur interwencyjnych - Pracownia Radiologii Zabiegowej – Szpital M. Kopernika
 2. Lekarzy specjalistów z zakresu radiologii zabiegowej z doświadczeniem w:
  • wykonywaniu endowaskularnych zabiegów śródmózgowych,
  • wykonujący w ostatnich 12 miesiącach co najmniej 100 zabiegów przezskórnych, w tym co najmniej 50 samodzielnie oraz co najmniej 300 angiografii wykonanych samodzielnie
  • mający doświadczenie w prowadzeniu trombolizy wewnątrznaczyniowej
  • posiadający zaświadczenie potwierdzające 2 letni staż pracy w zakresie wykonywanych procedur, o których mowa w §6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej i terapii radioizotopowe chorób nienowotworowych, poświadczone przez odpowiedniego Konsultanta Wojewódzkiego z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – Pracowania Radiologii Zabiegowej.

Wymagania podstawowe:

 1. Prawo Wykonywania Zawodu bez ograniczeń
 2. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej/Pielęgniarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej/Pielęgniarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do orzekania o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZUS ZLA (jeśli dotyczy)
 4. Zaświadczenie od lekarza profilaktyka o zdolności wykonywania zawodu lekarza/pielęgniarki
 5. Oświadczenie o gotowości pracy w systemie dyżurowym.
 6. Oadczenie o niekaralności za przestępstwa zawodowe i umyślne.
 7. Zaświadczenie o odbyciu kursu ochrony radiologicznej (dot. specjalistów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu)

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Kadr i Płac Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).


Oferty należy składać na formularzach Udzielającego Zamówienie w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT (wpisać zakres oferty)” – w terminie do 28 maja 2015r. do godz. 13.00 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.


Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 28 maja 2015r., o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:

 • Od dnia podpisania do 31.12.2016

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 21.05.2015
Dokument oglądany razy: 758
 
Wersja do druku