RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.. Konkurs z dnia 31-03-2015


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy.

Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 14.04.2015 br. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych:


Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych
Dla
:

 1. Lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej i lekarzy Systemu PRM – Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala M. Kopernika i Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Św. Wojciecha – DYŻURY - w obszarze resuscytacyjno-zabiegowym i krótkotrwałej intensywnej terapii.
 2. Lekarzy specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu – Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala M. Kopernika i Szpitalny Oddział Ratunkowy Św. Wojciecha – DYŻURY - w obszarze konsultacyjnym.
 3. Lekarzy specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej – Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala M. Kopernika i Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Św. Wojciecha.
 4. Lekarzy specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych – Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala M. Kopernika i Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Św. Wojciecha.

wybrani zostali oferenci:

 1. Wojciech Zadura – 83-050 Kolbudy, ul. Skrzatów 2
 2. Maciej Zrodowski – 80-387 Gdańsk, ul. Lęborska 22 lok 42
 3. Przemysław Gackowski - 80-809 Gdańsk, ul. Cebertowicza 9/30
 4. Anna Ingielewicz – Gdańsk, ul. Kopernika 14B/4
 5. Jacek Szypenbejl – Gdańsk, ul. Wawelska 4F/2
 6. Kamila Dygulska-Jurkiewicz- 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6


Przesuwa datę rozstrzygnięcia w Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dla:

 1. Lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej i lekarzy Systemu PRM – Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala M. Kopernika i Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Św. Wojciecha – DYŻURY - w obszarze resuscytacyjno-zabiegowym i krótkotrwałej intensywnej terapii.
 2. Lekarzy specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu – Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala M. Kopernika i Szpitalny Oddział Ratunkowy Św. Wojciecha – DYŻURY - w obszarze konsultacyjnym.
 3. Lekarzy specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej – Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala M. Kopernika i Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Św. Wojciecha.
 4. Lekarzy specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych – Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala M. Kopernika i Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Św. Wojciecha

- do dnia 30.04.2015 roku – termin rozstrzygnięcia


Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r.. poz.217, z późn. zmianami)


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Szpitala im. M. Kopernika oraz Szpitala Św. Wojciecha
Dla:

 1. Lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej i lekarzy Systemu PRM – Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala M. Kopernika i Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Św. Wojciecha – DYŻURY - w obszarze resuscytacyjno-zabiegowym i krótkotrwałej intensywnej terapii.
 2. Lekarzy specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu – Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala M. Kopernika i Szpitalny Oddział Ratunkowy Św. Wojciecha – DYŻURY - w obszarze konsultacyjnym.
 3. Lekarzy specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej – Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala M. Kopernika i Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Św. Wojciecha.
 4. Lekarzy specjalistów I° lub II° lub w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych – Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala M. Kopernika i Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Św. Wojciecha.


Wymagania podstawowe:

 1. Prawo Wykonywania Zawodu bez ograniczeń
 2. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do orzekania o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZUS ZLA.
 4. Zaświadczenie od lekarza profilaktyka o zdolności wykonywania zawodu lekarza.
 5. Oświadczenie o gotowości pracy w systemie dyżurowym.
 6. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa zawodowe i umyślne.
 7. Zaświadczenie o odbyciu kursu ochrony radiologicznej (dot. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu)

Wymagania inne (dodatkowo oceniane):

 1. Posiadanie zaświadczeń u umiejętnościach w zakresie:
  • Ultrasonografii (Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego)
  • Endoskopii Przewodu Pokarmowego (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii)
  • Inne (proszę wpisać w formularzu ofertowym)

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Kadr i Płac Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).


Oferty należy składać na formularzach Udzielającego Zamówienie w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT (wpisać zakres oferty)” – w terminie do 14.04.2015 r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2015 r., o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:

 • Od dnia podpisania do 31.12.2016

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 31.03.2015
Dokument oglądany razy: 2991
 
Wersja do druku