RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Unieważnienie postępowania konkursowego na świadczenie usług medycznych dla lekarzy. Konkurs z dnia 19.03.2015


Unieważnienie postępowania konkursowego na świadczenie usług medycznych dla lekarzy.

Prezes Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 456 z późn. zmianami) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych


UNIEWAŻNIA

postępowanie konkursowe na świadczenia usług zdrowotnych ogłoszone dnia 19.03.2015 r. w zakresie:

Dla: Lekarzy
W dziedzinie: Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Na oddziałach: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Św. WojciechaZarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r.. poz.217, z późn. zmianami)


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.
I. Konkurs na udzielanie świadczeń w oddziałach szpitalnych
Dla:

 1. Lekarzy

W dziedzinie:

 1. Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Na oddziałach:

 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Św. Wojciecha

Wymagania podstawowe:

 1. Prawo Wykonywania Zawodu bez ograniczeń
 2. Ukończone szkolenie specjalizacyjne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
 3. Oświadczenie o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w ciągu 12 miesięcy od daty ukończenia szkolenia specjalizacyjnego.
 4. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 5. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do orzekania o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZUS ZLA.
 6. Zaświadczenie od lekarza profilaktyka o zdolności wykonywania zawodu lekarza.
 7. Oświadczenie o gotowości pracy w systemie dyżurowym.
 8. Oświadczenie o gotowości udzielanie konsultacji na innych oddziałach Spółki.
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa zawodowe i umyślne.


Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Kadr i Płac Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).


Oferty należy składać na formularzach Udzielającego Zamówienie w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT (wpisać zakres oferty)” – w terminie do 31 marca 2015r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w 31 marca 2015r., o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w terminie do 21 dni od rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.


Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:

 • Od dnia podpisania do 30.04.2016

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 19.03.2015
Dokument oglądany razy: 923
 
Wersja do druku