RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o. z dnia 16.12.2012


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 30 września 2014r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:

 1. Pielęgniarek
 2. Techników Elektroradiologii

w zakresie zabezpieczenia Pracowni Kardiologii Inwazyjnej działającej w strukturach COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.


Wybrani zostali oferenci:

 1. Machut Bożena – 80-518 Gdańsk, ul. Gdańska 28A/1
 2. Bagińska Irena – 84-230 Rumia, ul. Gdańska 16/20
 3. Porowska Grażyna – 80-766 Gdańsk, ul. Hebanowskiego 83C/1
 4. Rzepnikowska Alicja – 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 42E/132
 5. Stefańska Małgorzata – 80-398 Gdańsk, ul. Obr. Wybrzeża 8D/97
 6. Bagińska-Biskupek Katarzyna – 80-283 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 26B/8
 7. Pettke Ewa – 80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 6A/4

 

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

Przesuwa termin rozstrzygnięcia w Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Dla:

 

 1. Pielęgniarek
 2. Techników Elektroradiologii

 

w zakresie zabezpieczenia Pracowni Kardiologii Inwazyjnej działającej w strukturach COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. odpowiednio


- do dnia 05 stycznia 2015r roku

 

Prezes COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 456 z późn. zmianami)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla

 1. Pielęgniarek
 2. Techników Elektroradiologii

w zakresie zabezpieczenia Pracowni Kardiologii Inwazyjnej działającej w strukturach COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.


Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Służb Pracowniczych Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT” – w terminie do 22.12.2014 r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wymienione świadczenia odbędzie się w dniu 22.12..2014 r., o godz. 13.30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w terminie do 7 dni od otwarcia ofert - na stronie internetowej.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres:

 • od dnia podpisania do 31.12.2015 r.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 30.12.2014
Dokument oglądany razy: 1287
 
Wersja do druku