RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy. Konkurs z dnia 18.11.2014


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy.

Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 30 września 2014r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych:


Dla:

 1. Lekarzy Specjalistów
 2. Dla lekarzy posiadających II° specjalizacji, dla lekarzy w trakcie specjalizacji, dla lekarzy posiadających ukończone szkolenie specjalizacyjne - DYŻURY

W dziedzinie:

 1. Anestezjologii i intensywnej terapii

Na oddziałach

 1. Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci Szpitala im. M. Kopernika
 2. Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dorosłych Szpitala im. M. Kopernika


wybrani zostali oferenci:

 1. Gierszewska Maria – 81-742 Sopot, ul. Kr.Jana Kazimierza 4A/7
 2. Zawadzki Ryszard – 80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 25/6
 3. Sroka Jarosław – 80-215 Gdańsk, ul. Myczkowskiego 9/7
 4. Baran Kinga – 80-502 Gdańsk, ul. Gen. J. Hallera 253A/3
 5. Szopa Beata – 81-595 Gdynia, ul. Iwaszkiewicza 5C/9
 6. Napiątek – Kleina Elżbieta -0 81-762 Sopot, ul. Puławskiego 17/8
 7. Klicki Dariusz – 81-198 Pierwoszyno, ul. Bananowa 7
 8. Kowalska Ewa – 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 29/12
 9. Kondracki Paweł – 80-292 Gdańsk, ul. Góralska 41F/6
 10. Suchanowski Bartosz – 80-299 Gdańsk, ul. Herosa 10
 11. Zemła Adam – 81-862 Sopot, ul. Kujawska 4
 12. Tracz Krzysztof – 81-572 Gdynia, ul. Szefki 4H/11
 13. Ożóg – Zabolska Irena – 81-589 Gdynia, ul. Goździkowa 13
 14. Bukowski Paweł – 80-180 Gdańsk, ul. K. Porębskiego 74/21
 15. Zedler Justyna – 80-041 Gdańsk, ul. Władysława Świechockiego 3B/18
 16. Grot Ewa – 80-358 Gdańsk, ul. Piastowska 137
 17. Wierzchowska Joanna – 80-298 Gdańsk, ul. Kadetów 8C/17
 18. Łabsz Sławomir – 80-381 Gdańsk, ul. Słowieńska 15
 19. Karczewski Maciej – 80-155 Gdańsk, ul. Wrocławska 15
 20. Warzocha Katarzyna – 80-156 Gdańsk, ul. F. Focha 16/1
 21. Jędrzejewski Leszek – 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Cyprysowa 5C/27
 22. Pietrewicz – Kociara Tamara – 81-738 Sopot, ul. Berka Jorelewicza 14/15/11
 23. Polak – Krzemińska Agnieszka – 80-041 Gdańsk, ul. Dyw. Wołyńskiej 30C/7
 24. Barwicka Małgorzata – 81-553 Gdynia, ul. Bernadowska 7A/10
 25. Rozmarynowska – Dauksza Joanna – 80-690 Gdańsk, ul. Boguckiego 52
 26. Smolińska – Polak Dorota – 80-171 Gdańsk, ul Małcużyńskiego 50Unieważnienie postępowanie konkursowego zaświadczenia usług medycznych dla lekarzy.

Prezes Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6


działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 456 z późn. zmianami) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

UNIEWAŻNIA

postępowanie konkursowe na świadczenia usług zdrowotnych ogłoszony dnia 18.11.2014r. w zakresach:
Dla lekarzy specjalistów:

W dziedzinie:

 1. Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W oddziałach:

 1. Anestezjologia i Intensywna Terapia Szpitala Św. Wojciecha


Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6


działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r.. poz.217, z późn. zmianami)


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.
Dla:

 1. Lekarzy Specjalistów
 2. Dla lekarzy posiadających II° specjalizacji, dla lekarzy w trakcie specjalizacji, dla lekarzy posiadających ukończone szkolenie specjalizacyjne - DYŻURY

W dziedzinie:

 1. Anestezjologii i intensywnej terapii


Na oddziałach

 1. Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci Szpitala im. M. Kopernika
 2. Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dorosłych Szpitala im. M. Kopernika
 3. Anestezjologia i Intensywna Terapia Szpitala Św. Wojciecha

i Poradniach Przychodni Przyszpitalnej


Wymagania podstawowe:

 1. Prawo Wykonywania Zawodu bez ograniczeń
 2. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do orzekania o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZUS ZLA.
 4. Zaświadczenie od lekarza profilaktyka o zdolności wykonywania zawodu lekarza.
 5. Oświadczenie o gotowości pracy w systemie dyżurowym.
 6. Oświadczenie o gotowości udzielanie konsultacji na innych oddziałach Spółki.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.
 8. Zaświadczenie o odbyciu kursu ochrony radiologicznej (dot. specjalistów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu)

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Kadr i Płac Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).


Oferty należy składać na formularzach Udzielającego Zamówienie w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT (wpisać zakres oferty)” – w terminie do 28.listopada.2014., do godz. 13.00 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 28 listopada 2014r., o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w terminie do 21 dni od rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.


Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:

 • Od 01.01.2015 do 31.12.2015

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 18.11.2014
Dokument oglądany razy: 2225
 
Wersja do druku