RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Konkurs z dnia 2.12.2014


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 30 września 2014r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla:

I. Konkurs na udzielanie świadczeń w oddziałach szpitalnych
Dla:

 1. Lekarzy Specjalistów
 2. Dla lekarzy posiadających II° specjalizacji, dla lekarzy w trakcie specjalizacji, dla lekarzy posiadających ukończone szkolenie specjalizacyjne - dyżury

wybrani zostali oferenci:

 1. Budzyńska – Sildatke Anna – 81-317 Gdynia, ul. Starowiejska 45
 2. Zubrzycka – Watróbska Anna – 80-809 Gdańsk, ul. Rogalińska 4F/3
 3. Sildatke – Bauer Magdalena – 81-317 Gdynia, ul. Starowiejska 45
 4. Trenkner Wojciech – 80-312 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 31B/12
 5. Klaudel Jacek – 80-274 Gdańsk, ul. Nowowiejska 16/2
 6. Gorzko – Wilkowska Maria – 80-180 Gdańsk, ul. Orląt Lwowskich 18
 7. Krzyżanek Paweł – 80-180 Gdańsk, ul. Częstochowska 21/4
 8. Wilkowski Mateusz – 80-178 Gdańsk, ul. Wilkowska 6A
 9. Olszewski Rafał – 80-772 Gdańsk, ul. Suchanka 6/6
 10. Narożańska Ewa – 80-747 Gdańsk, ul. Toruńska 18B/61
 11. Lipowska Małgorzata – 80-041 Gdańsk, ul. 3 Brygady Szczerpca8A/4

II. Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie zabezpieczenia oddziałów szpitalnych, poradni, pracowni i zakładów działających w strukturach COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. dla techników RTG


wybrani zostali oferenci:

 1. Janowicz Beata – 80-375 Gdańsk, ul. Chłopska 22K/6
 2. Kasprzyk Beata – 80-180 Gdańsk, ul. Jeleniogórska 59/5
 3. Kodzik Anna – 80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 12B/10

III. Konkurs na udzielanie świadczeń w Zespole Długoterminowej Opieki Domowej


wybrani zostali oferenci:

 1. Wandzilak Anna – 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 16G
 2. Skaja Danuta – 80-442 Gdańsk, ul. Lelewela 12/6

IV. Konkurs na udzielanie świadczeń w Poradniach


wybrani zostali oferenci:

 1. Gołębiewski Andrzej – 80-280 Gdańsk, ul Szymanowskiego 51
 2. Komasara Leszek – 81-514 Gdynia, ul. Kościelna 5
 3. Lewicki Krzysztof – 80-152 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 3/12
 4. Przeździak Marek – 80-387 Gdańsk, ul. Lęborska 16
 5. Ostojska Barbara – 80-180 Kowale, ul. Przy Sadzie 9


Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6


działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r.. poz.217, z późn. zmianami)


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.


I. Konkurs na udzielanie świadczeń w oddziałach szpitalnych


Dla:

 1. Lekarzy Specjalistów
 2. Dla lekarzy posiadających II° specjalizacji, dla lekarzy w trakcie specjalizacji, dla lekarzy posiadających ukończone szkolenie specjalizacyjne - dyżury

W dziedzinie:

 1. Kardiologii
 2. Okulistyki
 3. Neurologii
 4. Chirurgii dziecięcej
 5. Pediatrii
 6. Chirurgii ogólnej + Chirurgii onkologicznej

Na oddziałach

 1. Kariologiczny Szpitala Św. Wojciecha
  • w zakresie kardiologii interwencyjnej
  • w zakresie kardiologii klinicznej
 2. Okulistyczny Szpitala Św. Wojciecha
 3. Okulistyczny dla Dzieci Szpitala Św. Wojciecha
 4. Neurologicznym Szpitala Św. Wojciecha – konkurs uzupełniający
 5. Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed – konkurs uzupełniający
 6. Chirurgii ogólnej Szpitala Św. Wojciecha wraz z Poradnią Onkologiczną


I Poradniach Przychodni Specjalistycznej

II. Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie zabezpieczenia oddziałów szpitalnych, poradni, pracowni i zakładów działających w strukturach COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.

Dla:

 1. Techników RTG

III. Konkurs na udzielanie świadczeń w Zespole Długoterminowej Opieki Domowej – dla lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii – konkurs uzupełniający


V. Konkurs na udzielanie świadczeń w Poradni

 1. Diabetologicznej – dla lekarzy specjalistów diabetologii
 2. Kardiologiczna dla dzieci – dla lekarzy specjalistów kardiologii dziecięcej
 3. Urologicznej dla dzieci – dla lekarzy specjalistów urologii dziecięcej

Wymagania podstawowe:

 1. Prawo Wykonywania Zawodu bez ograniczeń
 2. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do orzekania o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZUS ZLA.
 4. Zaświadczenie od lekarza profilaktyka o zdolności wykonywania zawodu lekarza.
 5. Oświadczenie o gotowości pracy w systemie dyżurowym.
 6. Oświadczenie o gotowości udzielanie konsultacji na innych oddziałach Spółki.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa zawodowe i umyślne.
 8. Zaświadczenie o odbyciu kursu ochrony radiologicznej (dot. specjalistów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu)

Wymagania inne (dodatkowo oceniane):

 1. Posiadanie dodatkowej/ych specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej
 2. Posiadanie zaświadczeń u umiejętnościach w zakresie:
  • Ultrasonografii (Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego)
  • Endoskopii Przewodu Pokarmowego (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii)
  • Wideochirurgii (artroskopia)
  • Podologia
  • Inne (proszę wpisać w formularzu ofertowym)

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Kadr i Płac Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).


Oferty należy składać na formularzach Udzielającego Zamówienie w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT (wpisać zakres oferty)” – w terminie do 09 grudnia 2014r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 09 grudnia 2014r., o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w terminie do 21 dni od rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:

 • Od 01.01.2015 do 31.12.2016

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 02.12.2014
Dokument oglądany razy: 2304
 
Wersja do druku