RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o. konkurs z dnia 14.11.2014


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy.

Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 30 września 2014r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, iż w postępowaniu konkursowym na świadczenia usług zdrowotnych ogłoszonym dnia 14.11.2014r. dla Poradni, Pracowni oraz w obszarze konsultacji na rzecz pacjentów Copernicus PL Sp. z o.o.


wybrani zostali oferenci:
Świadczenia usług zdrowotnych w poradniach:

 1. Radys Wojciech – Gdańsk, ul. Bulońska 44/28
 2. Szarszewski Adam – 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 17/3
 3. Banach Piotr – 80-034 Gdańsk, ul. Dąbrówki 80/14
 4. Ejsmond – Mielczarek Beata – 80-229 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 30-32B/2

Konsultacje pacjentów:

 1. Matheisel Agnieszka – 80-299 Gdańsk, ul. Cumowników 12
 2. Beszczyńska – Joachimiak Agnieszka – 80-809 Gdańsk, ul. Dubois 59
 3. Jettmar Alicja – 80-298 Gdańsk, ul. Smęgorzyńska 17C

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej

 1. Szreder Maria – 80-283 Gdańsk, ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 19D/4
 2. Sawicka Joanna – 80-292 Gdańsk, ul. Góralska 19B/1
 3. Pałkowska Lucyna – 80-405 Gdańsk, ul. Kochanowskiego 82
 4. Wielewicka Mariola – 89-606Chojniczki, ul. Świerkowa 29
 5. Czerwiński Romuald – 83-010 Rotmanka, ul. Modrzewiowa 12
 6. Sasiuk Waldemar – 76-200 Słupsk, ul. Wiśniowa 39
 7. Zienowicz Eliza – 83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 22
 8. Szopa Beata – 81-595 Gdynia, ul. Iwaszkiewicza 5C/9
 9. Smolińska – Polak Dorota – 80-171 Gdańsk, ul. Małcużyńskiego 50
 10. Małek Andrzej – 84-200 Kąpino, ul. Brzozowa 8Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6


działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r.. poz.217, z późn. zmianami)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla przedsiębiorstw COPERNICUS PL Sp. z o.o. w zakresach:

I . Świadczenia usług zdrowotnych w poradniach:

 1. Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci – dla lekarzy specjalistów gastroenterologii
 2. Poradnia neonatologiczna – dla lekarzy specjalistów neonatologii
 3. Poradnia alergologiczna dla dzieci – dla lekarzy specjalistów alergologii
 4. Poradnia alergologiczna dla dorosłych – dla lekarzy specjalistów alergologii
 5. Poradnia medycyny sportowej – dla lekarzy specjalistów medycyny sportowej
 6. Poradnia neurologiczna dla dzieci – dla lekarzy specjalistów neurologii dziecięcej oraz neurologii (wymagane oświadczenie o co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie neurologii dziecięcej)
 7. Poradnia chirurgii naczyniowej – dla lekarzy specjalistów chirurgii naczyniowej
 8. Poradni urologicznej dla dzieci – dla lekarzy specjalistów urologii dziecięcej lub urologii (wymagane oświadczenie o co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie urologii dziecięcej)
 9. Poradni leczenie bólu – dla lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii oraz neurologii

II. Świadczenie usług zdrowotnych w Pracowniach

 1. Pracownia neurofizjologii – dla lekarzy specjalistów neurologii w zakresie: wykonywanie badań neurofizjologicznych na rzecz pacjentów Spółki i podmiotów zewnętrznych oraz na rzecz podmiotów zewnętrznych bez skierowania lub z gabinetów prywatnych (badania odpłatne) oraz konsultacje w ramach badań zleconych przez lekarza medycyny pracy
 2. Pracownia Urodynamiki dla dorosłych – dla lekarzy specjalistów położnictwa i ginekologii
 3. Pracownia Urodynamiki dla dzieci – dla lekarzy specjalistów chirurgii dziecięcej

III. Konsultacji pacjentów w zakresie:

 1. Okulistyki – dla lekarzy specjalistów w zakresie okulistyki ( w tym konsultacje w ramach badań zleconych przez lekarza medycyny pracy)
 2. Psychiatrii – dla lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii
 3. Psychiatrii dziecięcej – dla specjalistów w zakresie psychiatrii dziecięcej
 4. Neurologii dziecięcej – dla lekarzy specjalistów w zakresie neurologii dziecięcej oraz dla lekarzy specjalistów w zakresie neurologii (wymagane oświadczenie o co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie neurologii dziecięcej)
 5. Okulistyki wcześniaków – dla lekarzy specjalistów w zakresie okulistyki (wymagane oświadczenie o co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie okulistyki dziecięcej)


IV. W Zespole Długoterminowej Opieki Domowej – dla lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii

Wymagania podstawowe:

 1. Prawo Wykonywania Zawodu bez ograniczeń
 2. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do orzekania o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZUS ZLA.
 4. Zaświadczenie od lekarza profilaktyka o zdolności wykonywania zawodu lekarza.
 5. Oświadczenie o gotowości pracy w systemie dyżurowym.
 6. Oświadczenie o gotowości udzielanie konsultacji na innych oddziałach Spółki.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa zawodowe i umyślne.
 8. Zaświadczenie o odbyciu kursu ochrony radiologicznej (dot. specjalistów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu)

Wymagania inne (dodatkowo oceniane):

 1. Posiadanie dodatkowej/ych specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej
 2. Posiadanie zaświadczeń u umiejętnościach w zakresie:
  • Ultrasonografii (Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego)
  • Endoskopii Przewodu Pokarmowego (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii)
  • Wideochirurgii (artroskopia)
  • Podologia
  • Inne (proszę wpisać w formularzu ofertowym)

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Kadr i Płac Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).


Oferty należy składać na formularzach Udzielającego Zamówienie w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT (wpisać zakres oferty)” – w terminie do 28 listopada.2014., do godz. 13.00 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 28 listopada 2014r., o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w terminie do 21 dni od rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:

 • Od 01.01.2015 do 31.12.2016

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 14.11.2014
Dokument oglądany razy: 1833
 
Wersja do druku