RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.
To jest wersja archiwalna z dnia 05.02.2021, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne dla personelu medycznego z dn. 05.02.2021


OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM KONKURSIE OFERT
z dnia 05.02.2021r.
dla
PERSONELU MEDYCZNEGO

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert podmioty na:

1.Kliniczne jednostki organizacyjne Spółki* dla pielęgniarek, pielęgniarek anestezjologicznych, pielęgniarek operacyjnych, położnych, ratowników medycznych w zakresie: świadczenie usług medycznych, planowana liczba godzin do zakontraktowania na dzień ogłoszenia konkursu – 3000 h,
*Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologiczny, Oddział Urologiczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
*Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku: Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii, Oddział Otolaryngologiczny, Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków, Oddział Neurochirurgii, Główny Blok Operacyjny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku oraz Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku dla pielęgniarek w zakresie: świadczenie usług medycznych, planowana liczba godzin do zakontraktowania na dzień ogłoszenia konkursu – 140 h.

3. Centrum Rehabilitacji Leczniczej w Gdańsku dla fizjoterapeutów (praca w ambulatorium lub oddziale), w zakresie: świadczenie usług medycznych, planowana liczba godzin do zakontraktowania na dzień ogłoszenia konkursu – 360 h.

4. Zespół Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie dla fizjoterapeutów, w zakresie: świadczenie usług medycznych w miejscu zamieszkania pacjenta (w okolicy Sztumu, Słupska, Pucka).

Umowy na świadczenie usług w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania umowy: do 31.12.2021r.


Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.160 z późn zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy.
Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka Ogłoszenia / Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w skrzynce podawczej przy Dziale Kadr i Płac Spółki (Budynek Administracji I piętro, ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, przy pok. nr 114), w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy/imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT w zakresie ……………….” – w terminie do 15.02.2021r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

                                                                                        Zarząd
                                                                                        COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:
1 . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;
2 . Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339;
3 . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu na udzielanie świadczeń, zawarcia umowy oraz rozliczeń księgowych realizowanych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4 . Dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. realizującym określonym w pkt 3 cele tj. m. in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym dokumentację
5 . Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6 . Po zawarciu umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy (licząc od roku następnego).
7 . Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8 . Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9 . Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
10 . Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
11 Spółka objęta jest monitoringiem video. Udzielający zamówienie uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez Przyjmującego zamówienie stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.


Pliki do pobrania:

Formularz ofertowy pielęgniarka/położna/pielęgniarka zespół zakażeń
Formularz ofertowy fizjoterapeuta CRL
Formularz ofertowy fizjoterapeuta ZDOD
Formularz ofertowy ratownik medyczny
Oświadczenie
Regulamin konkursu
Zał. Nr 1 do Regulaminu

Wzory umów i załączniki:
Pielęgniarka/położna – wzór umowy
Ratownik medyczny – wzór umowy
Fizjoterapeuta CRL – wzór umowy
Fizjoterapeuta ZDOD – wzór umowy
Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki
Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków położnej
Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki anestezjologicznej Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki anestezjologicznej Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki operacyjnej
Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki zespół zakażeń
Zał. Nr 2 - finansowy

Opublikował: Magdalena Kmieciak
Publikacja dnia: 05.02.2021
Dokument oglądany razy: 466