RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, konkurs z dnia 13.11.2014


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dla pielęgniarek i położnych w zakresie zabezpieczenia oddziałów szpitalnych, poradni, pracowni i zakładów działających w strukturach COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.


Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezesa COPERNICUS PL sp. z o.o. w Gdańsku – (nr 65/2014) działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych


informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu


wybrani zostali następujący oferenci:

 1. Przybyłowicz Grażyna – 81-187 Gdynia, ul. Jantarowa 18/5
 2. Kożyczkowska Renata – 77-127 Nakla, ul. Glinkowska 13
 3. Kunicka Anna – 80-809 Gdańsk, ul. Stanisława Szpora 11/36
 4. Samek Sylwia – 81-731 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 60B / 211
 5. Kozłowska-Makowiec Elżbieta – 80-225 Gdańsk, ul Sz. Pileckiego 6/4
 6. Trzoska Dobromił – 82-100 Nowy Dwór Gdański, Os.Kard. Wyszyńskiego 3/42
 7. Gruzeł Wioletta – 83-110 Tczew, ul. Nowowiejska 16/4
 8. Dychko Lyudmila – 80-457 Gdańsk, ul. Majewskich 22/404
 9. Zaborowski Andrzej – 83-400 Kościerzyna, ul. Staszica 7/A8
 10. Żarnowska Agnieszka – 81-589 Gdynia, ul. Borówkowa 18
 11. Szymański Tomasz – 83-400 Kościerzyna, ul. Małcużyńskiego 8C/21
 12. Skowrońska Małgorzata – 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6
 13. Jackowska – Marszał Joanna – 82-300 Elbląg, ul. M. Konopnickiej 2B/9
 14. Siuciak Bożena – 82-300 Elbląg, ul. Traugutta 77/78D6
 15. Wiśniewska Katarzyna – 82-200 Malbork, ul. Norwida 9/10
 16. Wygonna Małgorzata – 82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 19/22
 17. Zielińska Aneta – 80-606 Gdańsk, ul. Zimna 9C/3
 18. Baraniak Monika – 81-646 Gdynia, ul. Niska 1F/101
 19. Jeremicz Justyna – 80-034 Gdańsk, ul. Nieborowska 13/7
 20. Sadowska Wiesława – 80-705 Gdańsk, ul Sienna 1/5
 21. Wartała Monika – 80-180 Gdańsk, ul. Jeleniogórska 19B/1
Prezes COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 456 z późn. zmianami)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pielęgniarek i położnych w zakresie zabezpieczenia oddziałów szpitalnych, poradni, pracowni i zakładów działających w strukturach COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.


Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Służb Pracowniczych Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT” – w terminie do 24.11.2014 r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wymienione świadczenia odbędzie się w dniu 24.11..2014 r., o godz. 13.30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w terminie do 14 dni od otwarcia ofert - na stronie internetowej.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres:

 • od dnia podpisania do 31.12.2015 r.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 13.11.2014
Dokument oglądany razy: 1633
 
Wersja do druku