RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Unieważnienie/Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o. z dnia 13.10.2014


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy.

Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 30 września 2014r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów:


W dziedzinie:
Chirurgii ogólnej


Dermatologii


Neonatologii


Na oddziały:

 1. Chirurgii Ogólnej Szpitala im. M. Kopernika
 2. Chirurgii Ogólnej Szpitala Św. Wojciecha
 3. Neonatologii z Pododdziałem Patologii Noworodków Szpitala im. M. Kopernika
 4. Dermatologii Szpitala im. M. Kopernika

wybrani zostali oferenci:
I. Chirurgia ogólna Szpitala im. M. Kopernika

 1. Płatkowski Cezary; 80-766 Gdańsk, ul. Jabłońskiego 4/26
 2. Wysocki Tomasz; 80-809 Gdańsk, ul. Biernackiego 9
 3. Dobosz Marek; Gdańsk, ul. Partyzantów 14/102
 4. Mrozowski Rafał; 80-809 Gdańsk, ul. Rogalińska 8H/5
 5. Dudzik Ryszard; 80-524 Gdańsk, ul. K. Dunikowskiego 11C/15
 6. Wojciechowicz Tomasz; 80-506 Gdańsk, ul. Nadmorski Dwór 22A/9
 7. Szafrański Waldemar; 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Bogusławskiego 9A
 8. Smolec Bartosz; 80-175 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 22A/35
 9. Zając – Lenczewska Ina; 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 2/7
 10. Nowobilski Wiesław; 80-231 Gdańsk, ul. Józefa Fiszera 12 lok. 2

II. Chirurgia ogólna Szpitala Św. Wojciecha

 1. Konkol Łukasz – 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 34/1

III. Neonatologii z Pododdziałem Patologii Noworodków Szpitala im. M. Kopernika

 1. Kawska Karolina; 80-304 Gdańsk, ul. Piotra Norblina 12/28
 2. Gis Beata; 80-297 Banino, ul. Sportowa 24
 3. Orłowska Magdalena 80-206 Gdańsk, ul. Zacna 27

IV. Dermatologia Szpitala im. M. Kopernika

 1. Okuniewska Aleksandra; 80-280 Gdańsk, ul. Słonimskiego 3/22
 2. Czubek Maria; 80-306 Gdańsk, ul. Kurzyńskiego 8
 3. Imko - Walczuk Beata; 80-180 Gdańsk, ul. A. Pienkowskiej 5
 4. Sielewicz Aleksandra; 80-180 Gdańsk, ul. Orląt Lwowskich 70
 5. Zarazińska Ewa; 80-288 Gdańsk, ul. Powst. Styczniowego 5/16
 6. Prędota – Głowacka Agata; 80-809 Gdańsk, ul. Tenisowa 4 lok. 10
 7. Nowak – Błońska Krystyna; 80-204 Gdańsk, ul. Dantyszka 12
 8. Chrostowska Barbara; 80-126 Gdańsk, ul. Myśliwska 26A/27
 9. Błaszczyńska Beata; 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 25Unieważnienie postępowanie konkursowego zaświadczenia usług medycznych dla lekarzy.

Prezes Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6


działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 456 z późn. zmianami) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

UNIEWAŻNIA

postępowanie konkursowe na świadczenia usług zdrowotnych ogłoszony dnia 13.10.2014. w zakresach:

Dla lekarzy specjalistów


W dziedzinie:

 1. Neonatologii

W oddziałach:

 1. Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Św. Wojciecha

Unieważnienie postępowanie konkursowego zaświadczenia usług medycznych dla lekarzy.

Prezes Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6


działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 456 z późn. zmianami) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

UNIEWAŻNIA

postępowanie konkursowe na świadczenia usług zdrowotnych ogłoszony dnia 13.10.2014. w zakresach:


Dla lekarzy specjalistów
W dziedzinie:

 1. Otolaryngologii

W oddziałach:

 1. Otolaryngologii Szpitala im. M. Kopernika
 2. Otolaryngologii Szpitala Św. Wojciecha

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r.. poz.217, z późn. zmianami)


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.
Dla:

 1. Lekarzy Specjalistów

W dziedzinie:

 1. Chirurgii ogólnej
 2. Dermatologii
 3. Neonatologii
 4. Otolaryngologii

Na oddziałach

 1. Chirurgii Ogólnej Szpitala im. M. Kopernika
 2. Chirurgii Ogólnej Szpitala Św. Wojciecha
 3. Neonatologii z Pododdziałem Patologii Noworodków Szpitala im. M. Kopernika
 4. Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Św. Wojciecha
 5. Dermatologii Szpitala im. M. Kopernika
 6. Otolaryngologii Szpitala im. M. Kopernika
 7. Otolaryngologii Szpitala Św. Wojciecha

I Poradniach Przychodni Specjalistycznej


Wymagania podstawowe:

 1. Prawo Wykonywania Zawodu bez ograniczeń
 2. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do orzekania o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZUS ZLA.
 4. Zaświadczenie od lekarza profilaktyka o zdolności wykonywania zawodu lekarza.
 5. Oświadczenie o gotowości pracy w systemie dyżurowym.
 6. Oświadczenie o gotowości udzielanie konsultacji na innych oddziałach Spółki.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa zawodowe i umyślne.
 8. Zaświadczenie o odbyciu kursu ochrony radiologicznej (dot. specjalistów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu)

Wymagania inne (dodatkowo oceniane):

 1. Posiadanie dodatkowej/ych specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej
 2. Posiadanie zaświadczeń u umiejętnościach w zakresie:
  • Ultrasonografii (Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego)
  • Endoskopii Przewodu Pokarmowego (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii)
  • Wideochirurgii (artroskopia)
  • Podologia
  • Inne (proszę wpisać w formularzu ofertowym)

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Kadr i Płac Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).


Oferty należy składać na formularzach Udzielającego Zamówienie w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT (wpisać zakres oferty)” – w terminie do 24 października 2014r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.


Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 24 października 2014r., o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w terminie do 21 dni od rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:

 • Od 01.01.2015 do 31.12.2016

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 13.10.2014
Dokument oglądany razy: 1959
 
Wersja do druku