RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwach Spółki Copernicus PL Sp. z o.o. z dnia 30.09.2014


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy.

Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z dnia 30 września 2014r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. r. nr 112, poz.654 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych przez lekarzy:


W dziedzinie:

 1. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 2. Medycyny Ratunkowej
 3. Urologii
 4. Lekarzy systemu (zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 08 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym)


Na oddziały:

 1. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Św. Wojciecha
 2. Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Św. Wojciecha
 3. Oddział Urologiczny Szpitala Św. Wojciecha

i Poradniach Przychodni Przyszpitalnej

wybrani zostali oferenci:

 1. Masalski Wojciech; 80-288 Gdańsk, ul. Budapeszteńska 17/28
 2. Mikszewicz Arkadiusz; 80-119 Gdańsk, ul. Stolnika 20A
 3. Podczarski Tomasz; 83-050 Kolbudy, ul. Spacerowa 20
 4. Kwiatkowski Dariusz; 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 404
 5. Narożański Wojciech; 80-747 Gdańsk, ul. Toruńska 18B/61
 6. Gis Robert; 80-297 Banino, ul. Sportowa 24
 7. Rąbca – Kraik Maria; 80-298 Gdańsk, ul Zenitowa 12B
 8. Dygulska – Jurkiewicz Kamila; 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 50/5
 9. Tomczak Romuald; 81-589 Gdynia, ul. Lukrecjowa 34D/8
 10. Banaszek Stanisław; 84-230 Rumia, ul. M.C. Skłodowskiej 11
 11. Szczepański Michał; 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 136A/46
 12. Ossowski Wojciech; 83-010 Straszyn, ul. Ogrodowa 31Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6


działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r.. poz.217, z późn. zmianami)


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych COPERNICUS PL


Dla:

 1. Lekarzy Specjalistów
 2. Lekarzy Systemu PRM

W dziedzinie:

 1. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 2. Medycyny Ratunkowej
 3. Urologii
 4. Lekarzy systemu (zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 08 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym)

Na oddziałach

 1. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Św. Wojciecha
 2. Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Św. Wojciecha
 3. Oddział Urologiczny Szpitala Św. Wojciecha

i Poradniach Przychodni Przyszpitalnej

Wymagania podstawowe:

 1. Prawo Wykonywania Zawodu bez ograniczeń
 2. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej umożliwiające wykonywanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do orzekania o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZUS ZLA.
 4. Zaświadczenie od lekarza profilaktyka o zdolności wykonywania zawodu lekarza.
 5. Oświadczenie o gotowości pracy w systemie dyżurowym.
 6. Oświadczenie o gotowości udzielanie konsultacji na innych oddziałach Spółki.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa zawodowe i umyślne.
 8. Zaświadczenie o odbyciu kursu ochrony radiologicznej (dot. specjalistów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu)

Wymagania inne (dodatkowo oceniane):

 1. Posiadanie dodatkowej/ych specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej
 2. Posiadanie zaświadczeń u umiejętnościach w zakresie:
  • Ultrasonografii (Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego)
  • Endoskopii Przewodu Pokarmowego (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii)
  • Wideochirurgii (artroskopia)
  • Podologia
  • Inne (proszę wpisać w formularzu ofertowym)

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z terenu objętego działalnością leczniczą COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku wynosi łącznie ok. 2 200 000 osób.

Regulamin konkursu, zasady i szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są w Dziale Kadr i Płac Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz na stronie internetowej copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).


Oferty należy składać na formularzach Udzielającego Zamówienie w Sekretariacie Spółki w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT (wpisać zakres oferty)” – w terminie do 14 października 2014r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 14 października 2014r., o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w terminie do 21 dni od rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej.


Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Umowy w w/wym. zakresach zostaną zawarte na okres:

 • Od 01.01.2015 do 31.12.2016

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, albo terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Opublikował: Daniel Hałoń
Publikacja dnia: 30.09.2014
Dokument oglądany razy: 1912
 
Wersja do druku