RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne dla personelu medycznego z dn. 13.09.2019


Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z dnia 13.09.2019r. dla personelu medycznego w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 43/2019 z dnia 13.09.2019r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2018r, poz. 160 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że:
zostali wybrani następujący Oferenci:

1. Oddział Neurochirurgii Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku
• Patrycja Rodziewicz

2. Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku
• Ewa Borys

3. Główny Blok Operacyjny Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku
• Dariusz Białecki

4. Centrum Rehabilitacji Leczniczej w Gdańsku
• Paulina Ostrowska

brak złożonych Ofert na jednostki:

1. Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku
2. Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku
3. Oddział Otolaryngologiczny - Blok Operacyjny Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku
4. Zespół Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie – świadczenie usług w miejscu zamieszkania pacjenta (rejon: Ustka, Kartuzy, Gdynia)
5. Świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, w jednostkach organizacyjnych Spółki


Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399, 58 76 84 280.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM KONKURSIE OFERT
z dnia 13.09.2019r.
dla
PERSONELU MEDYCZNEGO

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160, ze zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert podmioty :

Pielęgniarka:
Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital im. M. Kopernika 168h
Oddział Neurochirurgii Szpital im. M. Kopernika 228h
Świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, w jednostkach organizacyjnych Spółki 300h

Pielęgniarka/położna:
Oddział Ginekologiczno – Położniczy Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku 564h

Pielęgniarka anestezjologiczna:
Główny Blok Operacyjny Szpital im. M. Kopernika 420h

Pielęgniarka operacyjna:
Główny Blok Operacyjny Szpital im. M. Kopernika 420h
Oddział Otolaryngologiczny – Blok Operacyjny Szpital im. M. Kopernika 192h

Pielęgniarka/ratownik medyczny:
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital M. Kopernika w Gdańsku 600h

Fizjoterapeuta:
Centrum Rehabilitacji Leczniczej w Gdańsku 564h
Zespół Opieki Długoterminowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie – świadczenie usług w miejscu zamieszkania pacjenta (rejon: Ustka, Kartuzy, Gdynia)


Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania, zgodnie ze złożoną ofertą do dnia 31.12.2021r.

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, tel. 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie interne-towej: www.copernicus.gda.pl (zakładka Ogłoszenia / Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „COPERNICUS Pod-miot Leczniczy sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk. Konkurs ofert w zakresie (zakresach) …” – w terminie do 25.09.2019r., do godz. 13.00 -w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 25.09.2019r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (bu-dynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia skła-dania ofert.
Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.
                                                                                                               Zarząd
                                                                                        COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;
2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu na udzielanie świadczeń, zawarcia umowy oraz rozliczeń księgowych realizowanych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozpo-rządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4. Dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. realizującym określonym w pkt 3 cele tj. m. in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym dokumentację
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Po zawarciu umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy (licząc od roku następ-nego).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, pra-wo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
11. Spółka objęta jest monitoringiem video. Udzielający zamówienie uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez Przyjmującego zamówienie stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.

Pliki do pobrania:

 1. Formularz ofertowy pielęgniarka/położna
 2. Formularz ofertowy ratownik medyczny
 3. Formularz ofertowy fizjoterapeuta
 4. Formularz ofertowy fizjoterapeuta ZDOD
 5. Oświadczenie
 6. Regulamin konkursu
 7. Zał. Nr 1 do Regulaminu
 8. Pielęgniarka/położna - wzór umowy
 9. Pielęgniarka NOCH - wzór umowy
 10. Ratownik medyczny – wzór umowy
 11. Fizjoterapeuta ZDOD – wzór umowy
 12. Fizjoterapeuta CRL – wzór umowy
 13. Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki
 14. Zał. Nr 1 do umowy- zakres obowiązków położna
 15. Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki anestezjologicznej Szpital im. M. Kopernika
 16. Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki operacyjnej
 17. Zał. Nr 2 - finansowy

Opublikował: Wioletta Stefaniak
Publikacja dnia: 13.09.2019
Dokument oglądany razy: 640
 
Wersja do druku