RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert-Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne dla lekarzy z dn. 03.06.2019


Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla lekarzy w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ogłoszonego 03.06.2019r.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Wiceprezesa ds. Medycznych COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 18/2019/WM z dnia 03.06.2019r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2018r, poz. 160 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych przez:


1. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpital M. Kopernika w Gdańsku - dyżury w Oddziale.
2. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku - dyżury w Oddziale.
3. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie onkologii klinicznej w Oddziale Onkologicznym Wojewódzkiego Centrum Onkologicznego w Gdańsku - świadczenie usług medycznych w Oddziale: podawanie chemioterapii i prowadzenie programów, dyżury w Oddziale oraz Poradni Onkologicznej, Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku – świadczenie usług medycznych w Poradni, porady DILO.

zostali wybrani Oferenci:
• Marzena Szarafińska, ul. Rabatki 11, 80-299 Gdańsk,
• Dymitr Żukowski, ul. Skarżyńskiego 3a/19, 80-463 Gdańsk
• Joanna Stępniak, ul. Zakopiańska 29/10, 80-142 Gdańsk
• Katarzyna Nazim-Kociorska, ul. Balcerskiego 18e, 80-299 Gdańsk

4. Lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku - świadczenie usług medycznych w Oddziale, dyżury w Oddziale, dyżury w SOR.

5. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji: w zakresie chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku - świadczenie usług medycznych w Oddziale, dyżury w Oddziale, dyżury w SOR.

6. Lekarzy, posiadających prawo wykonywania zawodu, świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy.
Lokalizacja jednostki:
ul. Powstańców Warszawskich 1/2 w Gdańsku
Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku
Dyżury:
od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 8.00,
brak złożonych Ofert.

Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
z dnia 03.06.2019r.
dla
LEKARZY
Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6,
działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.),
ogłasza Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.


I. Konkurs na udzielanie świadczeń w jednostkach organizacyjnych Spółki dla:
1. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpital M. Kopernika w Gdańsku - dyżury w Oddziale (formularz ofertowy 1).
2. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku - dyżury w Oddziale (formularz ofertowy 2).
3. Lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku - świadczenie usług medycznych w Oddziale, dyżury w Oddziale, dyżury w SOR (formularz ofertowy 3).

4. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku - świadczenie usług medycznych w Oddziale, dyżury w Oddziale, dyżury w SOR (formularz ofertowy 4).

5. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie onkologii klinicznej w Oddziale Onkologicznym Wojewódzkiego Centrum Onkologicznego w Gdańsku - świadczenie usług medycznych w Oddziale: podawanie chemioterapii i prowadzenie programów, dyżury w Oddziale oraz Poradni Onkologicznej, Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku – świadczenie usług medycznych w Poradni, porady DILO, (formularz ofertowy 5).
6. Lekarzy, posiadających prawo wykonywania zawodu, świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy (formularz ofertowy 6).
Lokalizacja jednostki:
ul. Powstańców Warszawskich 1/2 w Gdańsku
Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku
Dyżury:
od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 8.00.

Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania do 31.12.2022r.

Wymagania podstawowe:
1. Posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, polisy OC oraz szkolenia w zakresie BHP i p/poż (stanowiące załączniki do oferty).
3. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki umożliwiające wykonywanie świadczeń w zakładzie leczniczym.
4. Wypełnienie formularza ofertowego.
Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, telefon 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka OGŁOSZENIA - Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT w zakresie ……………….” – w terminie do 10.06.2019r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 10.06.2019r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.
                                                                          Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Oferent przyjmuje do wiadomości, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:
1 . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;
2 . Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339;
3 . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu na udzielanie świadczeń, zawarcia umowy oraz rozliczeń księgowych realizowanych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4 . Dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. realizującym określonym w pkt 3 cele tj. m. in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym dokumentację
5 . Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6 . Po zawarciu umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy (licząc od roku następnego).
7 . Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8 . Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9 . Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
10 . Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
11 Spółka objęta jest monitoringiem video. Udzielający zamówienie uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez Przyjmującego zamówienie stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.


Pliki do pobrania:

 1. Formularz ofertowy 1
 2. Formularz ofertowy 2
 3. Formularz ofertowy 3
 4. Formularz ofertowy 4
 5. Formularz ofertowy 5
 6. Formularz ofertowy 6
 7. Regulamin Konkursu
 8. Zał. Nr 1 do Regulaminu
 9. Umowa-wzór-lekarze
 10. Umowa-wzór-lekarze NOCH
 11. Zał.1 do umowy-dyżur lekarski
 12. Zał.1 do umowy-Oddział, Poradnia
 13. Zał. 2 –finansowy

Opublikował: Magdalena Kmieciak
Publikacja dnia: 03.06.2019
Dokument oglądany razy: 507
 
Wersja do druku