RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert-Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne dla personelu medycznego z dn. 17.05.2019


Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z dnia 17.05.2019r. dla personelu medycznego
w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 24/2019 z dnia 17.05.2019r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2018r, poz. 160 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że:


zostali wybrani następujący Oferenci:

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
Anna Pielaszkiewicz, 10-087 Olsztyn, ul. M. Gotowca 1/54
• Beata Adamczyk, 14-400 Pasłęk, ul. Spółdzielcza 3/20


Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

Ogłoszenie
o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z dnia 17.05.2019r. dla personelu medycznego
w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.


Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 24/2019 z dnia 17.05.2019r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2018r, poz. 160 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że:
termin rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie:
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku

zostaje przesunięty do dnia 12.06.2019r.

Ogłoszenie
o częściowym rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z dnia 17.05.2019r. dla personelu medycznego
w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 24/2019 z dnia 17.05.2019r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2018r, poz. 160 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że:
zostali wybrani następujący Oferenci:
Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Szpital im. M. Kopernika
Katarzyna Leszczyńska, 82-200 Malbork, ul. M. Konopnickiej 49
Oddział Gastroenterologiczny dla Dorosłych Szpital im. M. Kopernika
Patrycja Nierońska, 82-300 Elbląg, ul. Robotnicza 180/II/6
Świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, w jednostkach organizacyjnych Spółki
Ewa Koksanowicz, 82-200 Malbork, ul. Okopowa 62
Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gdańsku
Agata Kinal, 80-283 Gdańsk, ul. Myśliwska 98/10

Ofert nie złożono do następujących jednostek organizacyjnych:
Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpital im. M. Kopernika
Oddział Urologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Pediatryczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Chirurgiczny Ogólny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Neurologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
Oddział Ginekologiczno – Położniczy Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Główny Blok Operacyjny Szpital im. M. Kopernika
Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
Oddział Otolaryngologiczny – Blok Operacyjny Szpital im. M. Kopernika
Oddział Chorób Wewnętrznych Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku


Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM KONKURSIE OFERT
z dnia 17.05.2019r.

dla
PERSONELU MEDYCZNEGO

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160, ze zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert podmioty (stanowisko-komórka organizacyjna-planowana liczba godzin swiadczeń do zakontraktowania na dzień ogłoszenia konkursu):
Pielęgniarka:
Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Szpital im. M. Kopernika 160h
Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpital im. M. Kopernika 144h
Oddział Gastroenterologiczny dla Dorosłych Szpital im. M. Kopernika 160h
Oddział Urologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 288h
Oddział Pediatryczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 108h
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 180h
Oddział Chirurgiczny Ogólny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 456h
Oddział Neurologiczny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 348h
Świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miej-scu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, w jednostkach organizacyjnych Spółki 144h

Pielęgniarka/położna:
Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku 168h
Oddział Ginekologiczno – Położniczy Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku 564h
Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 264h

Pielęgniarka anestezjologiczna:
Główny Blok Operacyjny Szpital im. M. Kopernika 144h

Pielęgniarka operacyjna:
Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 564h
Główny Blok Operacyjny Szpital im. M. Kopernika 288h
Oddział Otolaryngologiczny – Blok Operacyjny Szpital im. M. Kopernika 190h

Pielęgniarka/ratownik medyczny:
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku 300h
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 504h
Oddział Chorób Wewnętrznych Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku 1176h


Fizjoterapeuta:
Zakład Opiekuńczo Leczniczy 180h

Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania, zgodnie ze złożoną ofertą do dnia 31.12.2021r.

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, tel. 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka Ogłoszenia / Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk. Konkurs ofert w zakresie (zakresach) …” – w terminie do 24.05.2019r., do godz. 13.00 -w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 24.05.2019r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.
Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.
                                                                                                                       Zarząd
                                                                                      COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:
1 . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;
2 . Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339;
3 . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu na udzielanie świadczeń, zawarcia umowy oraz rozliczeń księgowych realizowanych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4 . Dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. realizującym określonym w pkt 3 cele tj. m. in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym dokumentację
5 . Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6 . Po zawarciu umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy (licząc od roku następnego).
7 . Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8 . Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9 . Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
10 . Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
11 Spółka objęta jest monitoringiem video. Udzielający zamówienie uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez Przyjmującego zamówienie stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.

Pliki do pobrania:

 1. Formularz ofertowy pielęgniarka/położna
 2. Formularz ofertowy ratownik medyczny
 3. Formularz ofertowy fizjoterapeuta
 4. Oświadczenie
 5. Regulamin konkursu
 6. Zał. Nr 1 do Regulaminu
 7. Pielęgniarka/położna - wzór umowy
 8. Pielęgniarka NOCH - wzór umowy
 9. Fizjoterapeuta - wzór umowa
 10. Ratownik medyczny – wzór umowy
 11. Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki
 12. Zał. Nr 1 do umowy- zakres obowiązków położna
 13. Zał. Nr 1 do umowy - zakres obowiązków pielęgniarki anestezjologicznej
 14. Zał. Nr 1 do umowy-zakres obowiazków pielęgniarki operacyjnej

Opublikował: Magdalena Kmieciak
Publikacja dnia: 17.05.2019
Dokument oglądany razy: 1017
 
Wersja do druku