RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert-Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne dla lekarzy z dn. 14.12.2018


Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ogłoszonego 14.12.2018r.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 64/2018 z dnia 14.12.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2018r, poz. 160 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że w zakresie świadczenia usług zdrowotnych przez:


1. Lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku -świadczenie usług na Oddziale, świadczenie usług w Poradni, dyżury na Oddziale, dyżury SOR, świadczenia komercyjne (formularz ofertowy nr 1).
2. Lekarzy specjalistów i w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii, Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku - dyżury na Oddziale, dyżury SOR (formularz ofertowy 2).

3. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku oraz Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku - dyżury na Oddziale (formularz ofertowy 3).
4. Lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym, Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku - świadczenie usług na Oddziale, dyżury na Oddziale, dyżury SOR (formularz ofertowy 4).

5. Lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii w Klinicznym Oddziale Pediatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitala Im. M. Kopernika w Gdańsku - świadczenie usług na Oddziale, dyżury na Oddziale (formularz ofertowy 5).

6. Lekarzy specjalistów w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni Przyszpitalnej, Al. Jana Pawła II 50 Gdańsk - świadczenie usług na Oddziale, świadczenie usług w Poradni, dyżury na Oddziale (formularz ofertowy 6).

7. Lekarzy dentystów, specjalistów w zakresie periodontologii w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku - świadczenie usług w Przychodni w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz chirurgii stomatologicznej i periodontologii, świadczenia komercyjne (formularz ofertowy 7).


zostali wybrani Oferenci:
• Tadeusz Monkiewicz, 84-240 Reda, ul. Łąkowa 1
• Ewa Gołębiowska-Kapla, 80-034 Gdańsk, ul. Dąbrówki 121/9
• Anna Mercanti, 02-107 Warszawa, ul. Dickensa 8/46
• Wojciech Ossowski, 83-010 Straszyn, ul. Ogrodowa 31
• Michał Żychliński, 81-402 Gdynia, ul. Biskupa Dominika 24-30/6
• Wiktoria Jusupowa, 80-322 Gdańsk, ul. Liczmańskiego 11
• Adam Witkowski, 80-169 Gdańsk, ul. Tylewskiego 14/1
• Mariusz Wiecha, 80-283 Gdańsk, ul. Myśliwska 80A/9
• Izabela Sieczko, 80-283 Gdańsk, ul. Myśliwskie Wzgórze 19/28
• Katarzyna Sznurkowska, 81-857 Sopot, ul. Boczna 1/14
• Krzysztof Radtke, 86-300 Grudziądz, ul. Feldmana 11
• Małgorzata Tomczak, 80-406 Gdańsk, ul. Racławicka 7b lok.111

Wybrani Oferenci proszeni są o kontakt z Działem Kadr i Płac pod adresem kadry@copernicus.gda.pl lub pod numerem tel. 58 76 40 399, 58 76 84 280.

Ogłoszenie
o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla lekarzy
w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 64/2018 z dnia 14.12.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2018r, poz. 160 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego dnia 14.12.2018r.
zostaje przesunięty do dnia 07.01.2019r.


Ogłoszenie
o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla lekarzy
w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nr 64/2018 z dnia 14.12.2018r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2018r, poz. 160 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego dnia 14.12.2018r.
zostaje przesunięty do dnia 31.12.2018r.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM KONKURSIE OFERT
z dnia 14.12.2018r.
dla
LEKARZY
Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6,


działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.),
ogłasza Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o.


I. Konkurs na udzielanie świadczeń w jednostkach organizacyjnych Spółki dla:


1. Lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku -świadczenie usług na Oddziale, świadczenie usług w Poradni, dyżury na Oddziale, dyżury SOR, świadczenia komercyjne (formularz ofertowy nr 1).


2. Lekarzy specjalistów i w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii, Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku - dyżury na Oddziale, dyżury SOR (formularz ofertowy 2).

3. Lekarzy specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku oraz Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku - dyżury na Oddziale (formularz ofertowy 3).


4. Lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym, Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku - świadczenie usług na Oddziale, dyżury na Oddziale, dyżury SOR (formularz ofertowy 4).

5. Lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii w Klinicznym Oddziale Pediatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitala Im. M. Kopernika w Gdańsku - świadczenie usług na Oddziale, dyżury na Oddziale (formularz ofertowy 5).

6. Lekarzy specjalistów w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni Przyszpitalnej, Al. Jana Pawła II 50 Gdańsk - świadczenie usług na Oddziale, świadczenie usług w Poradni, dyżury na Oddziale (formularz ofertowy 6).

7. Lekarzy dentystów, specjalistów w zakresie periodontologii w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku - świadczenie usług w Przychodni w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz chirurgii stomatologicznej i periodontologii, świadczenia komercyjne (formularz ofertowy 7).

Umowy w w/wymienionych zakresach zostaną zawarte na okres: od dnia podpisania do 31.12.2022r.
Wymagania podstawowe:
1. Posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
2. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, polisy OC oraz szkolenia w zakresie BHP i p/poż (stanowiące załączniki do oferty).
3. Prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki umożliwiające wykonywanie świadczeń w zakładzie leczniczym.
4. Wypełnienie formularza ofertowego.
5. Wymagane minimum dziesięcioletnie doświadczenie w pracy zabiegowej na oddziałach urazowo-ortopedycznych (dotyczy pkt. 1).
Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.160, ze zm.).

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z w/w dokumentami można zapoznać się w Dziale Kadr i Płac przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, pokój nr 114, telefon 58/764-03-99 w godzinach 7.00–13.15 od dnia ogłoszenia konkursu.. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.copernicus.gda.pl (zakładka KARIERA - Konkursy).

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, zgodnie z Regulaminem pod rygorem możliwości jej odrzucenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska Oferenta oraz adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu), z dopiskiem: „KONKURS OFERT w zakresie ……………….” – w terminie do 20.12.2018r., do godz. 13.00 - w pozostałe dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.
Oferty przesłane do Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert na w/wym. świadczenia odbędzie się w dniu 20.12.2018r., o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Administracji I p. k/Sekretariatu) Udzielającego Zamówienia.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania ofert.

Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Oferent przyjmuje do wiadomości, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;
2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu na udzielanie świadczeń, zawarcia umowy oraz rozliczeń księgowych realizowanych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4. Dane będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Po zawarciu umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy (licząc od roku następnego).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
11. Spółka objęta jest monitoringiem video. Pracodawca uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez pracownika stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.

Pliki do probrania:

 1. Formularz ofertowy 1
 2. Formularz ofertowy 2
 3. Formularz ofertowy 3
 4. Formularz ofertowy 4
 5. Formularz ofertowy 5
 6. Formularz ofertowy 6
 7. Formularz ofertowy 7
 8. Regulamin Konkursu
 9. Umowa-wzór-lekarze
 10. Zał.1 do umowy-dyżur lekarski
 11. Zał.1 do umowy-Oddział, Poradnia
 12. Zał. 2 –finansowy
 13. Zał.-ryczałt
 14. Zał. Nr 1 do Regulaminu

Opublikował: Magdalena Kmieciak
Publikacja dnia: 14.12.2018
Dokument oglądany razy: 873
 
Wersja do druku