RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE

23.06.2020

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ogłasza nabór partnera do projektu przewidującego wdrożenie modułu regionalnego programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi - konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie internetowej http://zdrowie.gov.pl/nabor-722-konkurs_profilaktyka_obrzeku.html
Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu mającego za zadanie wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi – (zwany dalej: programem profilaktycznym) w ramach modułu regionalnego dot. makroregionu północnego obejmującego województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie.

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).

  3. Doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub/i projektów oraz działań w zakresie chorób nowotworowych (ze szczególnym uwzględnieniem pacjentem po leczeniu raka piersi).

  4. Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu działań profilaktycznych wśród pacjentów po leczeniu raka piersi (w tym obrzęku limfatycznego).

  5. Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie: 
od 22.06.2020 do 14.07.2020 roku.
Oferty z adnotacją:

Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi – moduł regionalny w ramach Konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20
NIE OTWIERAĆ PRZED 14.07.2020 r. godz. 12.00

należy składać w zamkniętej kopercie osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Copernicus PL 
Sp. z o.o., 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6 lub elektronicznie na adres: komercja@copernicus.gda.pl w terminie do 14.07.2020 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres email: 
komercja@coperniucus.gda.pl 


Załączniki:
Opublikował: Tomasz Gratkiewicz
Publikacja dnia: 23.06.2020

Liczba odsłon: 388
« inne aktualności