RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE

09.03.2020

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6 ogłasza przetarg na najem 3,5m² powierzchni użytkowej na posesji Szpitala przy ul. Jana Pawła II 50 w Gdańsku na umiejscowienie bankomatu.

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 2. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości położonej przy posesji al. Jana Pawła II 50 Gdańsk, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ III Wydział Ksiąg Wieczystych, KW GD1G/00081193/3.
 3. Powierzchnia będąca przedmiotem najmu przeznaczona jest na umiejscowienie bankomatu.
 4. Przewidywany okres najmu 3 lata.
 5. Cena wywoławcza 1 050 zł netto miesięcznie.
 6. Oferent przystępując do przetargu zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą cenową;
  • a. aktualne zaświadczenie o wpisie do KRS, lub do ewidencji działalności gospodarczej.
  • b. oświadczenia:
   • zapoznaniu się z materiałami przetargowymi.
   • zapoznaniu się z wzorem umowy.
   • zapoznaniu się z warunkami lokalowymi.
   • zapoznaniu się z „Regulaminem przeprowadzanie przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych.
  • c. pełnomocnictwo-jeżeli w postępowaniu przetargowym podmiot jest reprezentowany przez pełnomocnika.
 7. Informacje na temat przetargu udziela Dział Logistyki COPERNICUS PL Sp. z o.o. tel.(58)76 40 354
 8. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 10.03.2020r. godz.12.00 al. Jana Pawła II 50 Gdańsk
 9. Oferty cenowe w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem Dział Logistyki „Konkurs ofert na najem powierzchni 3,5m² należy składać do 12.03.2020r. w Kancelarii Copernicus PL Spółka z o.o. do godz.9.00
 10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 12.03.2020r. w Sali konferencyjnej przy Sekretariacie COPERNICUS PL spółka z o.o. budynek nr 10 pokój 101 godz.9.30
 11. Ogłoszenie wyników postępowania wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń w budynku nr 10 II piętro w dniu 18.03.2020r.
 12. Komisja przetargowa ma prawo unieważnić przetarg bez podania przyczyny oferentom.

Plik umowy

- Bankomat projekt umowy Zaspa.doc

Opublikował: Tomasz Gratkiewicz
Publikacja dnia: 09.03.2020

Liczba odsłon: 438
« inne aktualności